Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Euroxx - Σύσταση overweight

Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Euroxx - Σύσταση overweight
Η Euroxx εντοπίζει τη σημαντική βελτίωση των προφίλ ρευστότητας και τις υγιείς κεφαλαιουχικές θέσεις
Σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Euroxx, διατηρώντας τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, παρά την ισχυρή απόδοση που σημειώνει ο κλάδος από τις αρχές του έτους.
Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,30 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank είναι στα 1,30 ευρώ, από 1,10 ευρώ, για την Εθνική στα 3,80 ευρώ, από 3 ευρώ, και για την Πειραιώς στα 3,60 ευρώ, από 3,30 ευρώ προηγουμένως.
Image
Κατά την άποψη της Euroxx, υπάρχουν πολυάριθμοι θετικοί καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες, και συγκεκριμένα:
(α) θετικό μακρο / πολιτικό περιβάλλον,
(β) προσδοκίες για μια συστημική λύση μείωσης των NPE (σύστημα H-APS)
γ) βελτίωση της αγοράς ακινήτων
(δ) συνεχής μείωση του λειτουργικού κόστους
(ε) ανάκαμψη των τελών,
(στ) υψηλότερες προσδοκίες ρευστότητας μετά την πλήρη κατάργηση των ελέγχων κεφαλαίου και
(ζ) χαμηλότερες αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα που υποστηρίζουν την αποτίμηση μέσω χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων, τα υψηλότερα κέρδη από τις συναλλαγές, την καλύτερη τιμολόγηση των πωλήσεων NPE και το χαμηλότερο κόστος για τις εγγυήσεις στο καθεστώς APS.
Επίσης, η Euroxx εντοπίζει τη σημαντική βελτίωση των προφίλ ρευστότητας και τις υγιείς κεφαλαιουχικές θέσεις.
Οι καθυστερήσεις στις εισροές καταθέσεων, η απομόχλευση και οι αυξημένες συναλλαγές repo.
Ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε στο 15,8% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ στο 14,3%, ωστόσο το υψηλό ποσοστό των κωδικών DTC (56% των CET1 τον Ιούνιο του 2019) υπονομεύει την ποιότητα του κεφαλαίου.
Παρόλα αυτά, η Euroxx δεν αναμένει από τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ΑΜΚ, ενώ οι εκδόσεις Tier II μπορούν να καλύψουν την όποια κεφαλαιακή ανάγκη προκύψει από την μείωση των προβληματικών δανείων.  
Αναφορικά με τις προσπάθειες μείωσης των NPEs / NPLs, οι στόχοθ που έχουν τεθεί είναι απαιτητικοί, αλλά εφικτοί.
Το πρόγραμμα H-APS θα διευκολύνει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των NPE / NPL, η οποία σε συνδυασμό με το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα και την τεχνογνωσία των τραπεζών στην εσωτερική διαχείριση των επισφαλών δανείων θα πρέπει να συμβάλουν στην ουσιαστική μείωση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας μια ταχύτερη εξομάλυνση του δείκτη CoR, ο οποίος είναι ο βασικός μοχλός για τη βελτίωση της κερδοφορίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS