14+1 Αλλαγές στα Επαγγελματικά ταμεία – Μετονομάζονται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

14+1 Αλλαγές στα Επαγγελματικά ταμεία – Μετονομάζονται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
Τι προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης
Είκοσι αλλαγές στα επαγγελματικά Ταμεία προωθεί η κυβέρνηση με σχετικό νομοσχέδιο με το οποία τα ΕΤΑ μετονομάζονται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) και ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία τις οδηγίες της EE 2016/2341, όσον αφορά τις δραστηριότητες και την εποπτεία τους η οποία αυστηροποιείται, έτσι ώστε να διαδραματίσει τον 3ο πυλώνα ασφάλισης.
Στην ουσία το νομοσχέδιο που συμπληρώνει το πλαίσιο σχετικά με τους όρους που διέπουν τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. και ειδικότερα το σύστημα διακυβέρνησης, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη διαχείριση επενδύσεων και το θεματοφύλακα και θεσπίζονται νέες λεπτομερείς απαιτήσεις.

Με τις τροποποιήσεις που γίνονται:
- Ρυθμίζονται θέματα όπως τη διαχείριση κινδύνου, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ, η οργάνωση των ΤΕΑ και τα προσόντα του προσωπικού, την παροχή επαρκούς ενημέρωσης στις κατά περίπτωση αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διοίκησης.
- Εισάγονται νέες λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ι.Ε.Σ.Π. για παροχή πληροφοριών στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους.
- Οι επιχειρήσεις δύνανται να χρηματοδοτούν, εκτός από Ι.Ε.Σ.Π. που είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος, και Ι.Ε.Σ.Π. που έχουν εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
- Καθορίζονται κανόνες σχετικά με τις εξουσίες παρέμβασης και τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες που πρέπει να  παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π. στην Αρμόδια Αρχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών.
- Απαιτείται ο νομικός διαχωρισμός μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και της χρηματοδοτούσας επιχείρησης ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.
- Δίνεται η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής να απαιτεί από κάποιο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αν κριθεί αναγκαίο, την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων επενδύσεων και να εκδίδει κανόνες που να καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ώστε να καθίσταται ευχερής η εποπτεία της ορθής εφαρμογής από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των κανόνων του παρόντος άρθρου.
-Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
- Θα πρέπει να θεσπίζουν στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, και διαχείριση , σε συνεχή βάση, ενός εκάστου κινδύνου, αλλά και συγκεντρωτικά των κινδύνων, στους οποίους είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις των εν λόγω κινδύνων. Στις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνεται και υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το διοικητικό , το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του ΙΕΣΠ.
- Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα ενσωματωμένο στην οργανωτική δομή και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΙΕΣΠ.
- Θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες σε υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους προς υποστήριξη των αποφάσεων που αυτοί λαμβάνουν σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους και να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων περιόδων του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίοδο προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου προ της συνταξιοδότησης) και την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση.
- Θα χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
- Θα μπορούν να ιδρύουν και επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζόμενους.
- Θα μπορούν να ιδρύονται και από ελεύθερους επαγγελματίες, μεμονωμένα ή συλλογικά, Το νέο πλαίσιο δεν θα αφορά τα Ταμεία που είναι σήμερα ενταγμένα στον ΕΦΚΑ.
- Θα λειτουργούν, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, σε κεφαλαιοποιητική βάση.
- Θα εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS