Alpha Bank: Κέρδη 91,6 εκατ. στο 9μηνο του 2019 - Στα 4,8 εκατ. τα κέρδη στο γ' τρίμηνο

Alpha Bank: Κέρδη 91,6 εκατ. στο 9μηνο του 2019 - Στα 4,8 εκατ. τα κέρδη στο γ' τρίμηνο
Σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2019
Σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη για το γ΄τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι:

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%.
Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε 8 δισ. ευρώ έναντι 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου.
Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,2 ευρώ.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Neptune) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,9 δισ. ευρώ.
Το γ΄ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.
Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank% σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία doValue με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) 3,2 δισ. περίπου.

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2019,με τονρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να είναι υψηλότερος κατά το β’τρίμηνο,φθάνοντας στο 1,9%,έναντι 1,1% στο α’τρίμηνο.
Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ κατά το α’εξάμηνο του έτους προήλθε από την αύξησητης δημόσιας κατανάλωσης (1,9% σε ετήσια βάση) και τη συσσώρευση των αποθεμάτων.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 16,7% τον Αύγουστο του 2019 έναντι 18,9% τον Αύγουστο του 2018.
Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το α’εξάμηνο του 2019,τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί,υποστηριζόμενη από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 22% κατά μέσο όρο αλλά και από την αναγγελθείσα τριετή αναστολή του ΦΠΑ στιςνέες κατασκευέςκτιρίων.
Η μείωση της αβεβαιότητας αντικατοπτρίζεται
(i) στην πτώση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,εξέλιξη η οποία προοιωνίζεταιτη μελλοντική αναβάθμιση της αξιολόγησηςτου πιστωτικού κινδύνου της χώρας,
(ii) στην άνοδο του δείκτη οικονομικούκλίματος, οοποίοςδιαμορφώθηκεσε υψηλά επίπεδα 12ετίας κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες,καθώς και
(iii) στην ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του έτους 2000.
Τα μέτρα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 περιλαμβάνουν,μεταξύ άλλων,μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε24%, τωνδιανεμόμενων κερδών από 10% σε 5%, τουεισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή από 22% σε 9%,καθώς και άλλα μέτρα κοινωνικής προστασίας.
Παράλληλα,το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει παρεμβάσεις με σκοπό την εξισορρόπηση του δημοσιονομικού κόστους,κυρίωςμέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών,προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντανακλά επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τη  χορήγηση αδειών και να διευκολύνει  τις  προδιαγραφές  για  την προσέλκυση επενδύσεων.
Συνολικά,οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αναμένεται να  συνεχιστούν,υποστηριζόμενες  από  τη  φιλική  προς  την  ανάπτυξη  ατζέντατης κυβέρνησης,η οποία έχει ωςστόχευση την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη διευκόλυνση της περαίωσης έργων του ιδιωτικού τομέα (όπως για παράδειγμα το έργο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού).
Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνδέονται κυρίως με τιςδιεθνείς εμπορικές εντάσεις,το ακόμη αβέβαιο αποτέλεσμα του Brexit,αλλά και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας,η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τη δυναμική της εγχώριας ανάπτυξης.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,7δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης το γ ́ τρίμηνο, σε 18%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), στη θετικήεπίπτωση από τον χειρισμό των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Ζημιών και τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%καθώς καιστααποτελέσματα περιόδου,ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των Σταθμισμένωνγια τον Κίνδυνο Στοιχείωντου Ενεργητικού (RWAs).
Με πλήρηεφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,1%.
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,2 ευρώ.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1δισ., αυξημένα κατά 1,1% ή κατά Ευρώ 0,5δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.
Η Alpha Bank, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις κατευθυντήριες αρχές της, συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς με ισχυρή ζήτηση.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. το γ ́ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα σε τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών, η μεταποίηση, το εμπόριο και ο κλάδος των κατασκευών.
Οι νέες χρηματοδοτήσεις για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δις
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, μειωμένες κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανειακών ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 1,8 δισ., στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους.
Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 42,1 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 2δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Η ρευστότητα της Τράπεζας βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 39,6 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2019. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 33,7 δισ., καθώς οι εισροές καταθέσεων Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) αντιστάθμισαν τη μείωση που προήλθε από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,0 δισ. (+ 2,9%). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
Η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων του Ομίλου και η αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας, οδήγησαν στη μείωση των διατραπεζικών συναλλαγών και της χρηματοδότησης της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ) κατά το γ’ τρίμηνο 2019. Συγκεκριμένα, το ύψος της χρηματοδότησής μας από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά Ευρώ 0,9δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 3,2δισ.,ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) κινήθηκαν πτωτικά κατά Ευρώ 0,3 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 100% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 έναντι 102% το β ́τρίμηνο 2019σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 101% έναντι 103% αντίστοιχα.
Τογ ́ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 383,2 εκατ., μειωμένο κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων, και η αρνητική επίδραση από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, αντισταθμίστηκαν μερικώς από το όφελος που προήλθε από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Αναφορικά με το παθητικό, το γ’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 52 μονάδες βάσης από 56 μονάδες βάσης στο τέλος του β ́ τριμήνου 2019. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,4%.
Το γ’ τρίμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 14,4 εκατ. ή 17,8% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 95,6 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών λόγω της τουριστικής περιόδου, στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων καθώς και από τη συνεισφορά λοιπών τραπεζικών εργασιών σχετιζόμενων κυρίως με προμήθειες διαμεσολάβησης.
Το εννεάμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 247 εκατ., ενισχυμένα ελαφρώς κατά 0,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των έκτακτων εσόδων από πιστωτικές κάρτες που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2018.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 79,9 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,5 εκατ.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2% ή κατά Ευρώ 16,5 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών Προσωπικού λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 792,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 55,2%. Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ  643,2 εκατ. Το εννεάμηνο 2019, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 338,4 εκατ. κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού.
Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.358 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σε 11.251 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 (-0,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018.
ΤονΣεπτέμβριο2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού(VSS) στην Ελλάδα, μέσω του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά περισσότεροι από 830 Υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση, έπειτα από  την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
Τα Γενικά Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 346,9 εκατ., μειωμένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης, ύψους Ευρώ 27,8 εκατ., στον λογαριασμό αποσβέσεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 16, καθώς και από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων.
Μη λαμβανομένης υπόψιν της επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16, τα Γενικά Έξοδα για το εννεάμηνο 2019  μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, οι αποσβέσεις το εννεάμηνο 2019 περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 25,2 εκατ. για τα δικαιώματα χρήσης επί παγίων (right-of-use on assets). Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 600 Καταστήματα, έναντι 643 Καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018,ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,3 δισ. σε ετήσια βάση ή  κατά Ευρώ 2,1 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2019και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 19,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Η μείωση το γ ́ τρίμηνο  οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Neptune) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης εκποίησής τους, καθώς και στον βελτιωμένο ρυθμό είσπραξης οφειλών και στις αυξημένες ρευστοποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 45,5%στο τέλος Σεπτεμβρίου2019,μειωμένος κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 43,8%.Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, διατηρώντας καθοδική πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,8δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,1δισ.Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 30% έναντι 34,1% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 67%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 119%.
Στο γ΄ τρίμηνο 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 261,5 εκατ., έναντι Ευρώ 246 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 2%.
Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 3εκατ. το γ ́ τρίμηνο 2019.Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 9,8 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 8,1 δισ.
Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προβλέψεις ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε 19,9% για τον Όμιλο και 19,3% για την Ελλάδα.

Δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 199 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 141,3 εκατ., αυξημένα κατά 9,8% σε ετήσια βάση, σχετιζόμενα κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία και την Κύπρο.
Συνεπώς, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 19,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 57,6 εκατ. 
Το εννεάμηνο 2019, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 13,3 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 71 εκατ., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2% του μέσου όρου χορηγήσεων και σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανέρχεται σε 95% τον Σεπτέμβριο 2019,από 103% πέρυσι.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το γ ́ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ. (-20,5% σε ετήσια βάση),κυρίως λόγω πρωτοβουλιών που ελήφθησαν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου  που υπεβλήθη στο τέλος Ιουνίου, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 36 εκατ. σε ετήσια βάση (-1,6%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 79,6εκατ.,λόγω της θετικής επίπτωσης από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων καθώς και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα επιτυχών ενεργειών σταυροειδών πωλήσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ενισχύθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 49,7εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των Δαπανών Προσωπικού, η οποία προέκυψε από την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για το τρέχον έτος.
Το εννεάμηνο 2019,οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 25εκατ.,επηρεασμένες από προβλέψεις Ευρώ 54,5εκατ., στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Τον Οκτώβριο 2019,σε συνέχεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με υποβολή προσφορών, συνήφθη συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία doValueS.p.A. (“doValueGroup” ή “doValue”), με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (REO) συνολικής λογιστικής αξίας (GrossBookValue) Ευρώ 3,2 δισ. περίπου.
Η συμφωνία αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ομίλου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κανονιστικές του υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Alpha Bank να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, με έμφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κυπριακή αγορά.
Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 63εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 182 εκατ. σε ετήσια βάση (+7,9%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,5δισ. προερχόμενες από Ιδιώτες και Επιχειρήσεις.
Τα Λειτουργικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 104,3εκατ.,ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 79,7εκατ.,ενισχυμένα κατά 9,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης εισφοράς στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων της Ρουμανίας και των Δαπανών Προσωπικού.
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 10,7εκατ.Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 299 εκατ. (-2,6% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 522 εκατ., αυξημένες κατά Ευρώ 34 εκατ. ή 7% σε ετήσια βάση, προερχόμενες κυρίως από Επιχειρήσεις.
Το εννεάμηνο 2019, τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 15,1 εκατ., τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 12 εκατ., και τα Κέρδη προ Φόρων σε Ευρώ 0,6 εκατ., μετά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 2,5 εκατ.

Image


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS