ΕΑΕΕ: Τα 8 στα 10 συμβόλαια ασφαλειών κινδύνου από ανεξάρτητα δίκτυα και πράκτορες

ΕΑΕΕ: Τα 8 στα 10 συμβόλαια ασφαλειών κινδύνου από ανεξάρτητα δίκτυα και πράκτορες
Παρά τα συνεχή ατυχήματα, οι ασφάλειες τεχνικών κινδύνων παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη 
Χαμηλό δείκτη παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων, παρά τα συνεχή ατυχήματα, καθώς όπως προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, κατά το 2018 ήταν σε ισχύ μόλις 12.311 συμβόλαια τέτοιου τύπου, εκ των οποίων το 80% συνάφθηκε από ανεξάρτητα δίκτυα και πράκτορες.
Τα συμβόλαια αυτά καλύπτουν τον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, με καλύψεις κατά παντός κινδύνου εργολαβίας (CAR), κινδύνου συναρμολόγησης (EAR), αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR), ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI), μηχανολογικού εξοπλισμού εργολάβου (CPM) και μηχανικών βλαβών (MB).
Ένα μεγάλο μερίδιο των συμβολαίων (31%) καλύπτει τις ασφαλίσεις έργων (CAR, EAR, CECR). Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 79,9%, οι απευθείας πωλήσεις 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 6,0% επί του συνόλου.
Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ).
Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατ ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατ ευρώ.
Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές. Η μέση ζημία σε συμβόλαια ασφαλίσεων έργων ήταν 15.528 ευρώ, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451 ευρώ ενώ συνολικά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789 ευρώ. Η μέση συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).
Η έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και για τις ζημιές, σε πλήθος και σε ποσό του 2018.
Για τα παραπάνω, ζητήθηκε ανάλυση σε σχέση με τον τύπο του κινδύνου που ασφαλίστηκε, ως ακολούθως:
• C.A.R. (Contractors All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου οικοδομικών έργων: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε έργα που κατασκευάζονται (π.χ. κτήρια, δρόμοι κ.λπ.), τα εργοτάξια και τον εξοπλισμό κατασκευών ή / και τα μηχανήματα κατασκευής, καθώς και έναντι αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση του έργου.
• E.A.R. (Erection All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ανέγερση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων εργοστασίων και σιδερένιων ή χαλύβδινων κατασκευών οποιουδήποτε είδους, καθώς και έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου.
• C.P.M. (Contractors’ Plant and Machinery), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανημάτων έργου: Ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων ενός εργολάβου, σε ετήσια βάση και σε όποιο έργο χρησιμοποιούνται. Καλύπτει κάθε απώλεια ή ζημιά (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται), από οποιαδήποτε αιτία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασίας, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος σε καινούργιο.
• C.E.C.R (Civil Engineering Completed Risks), Ασφάλιση αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού: Ασφαλιστική κάλυψη στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού μετά την ολοκλήρωσή τους έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων. Καλύπτει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των υλικών ζημιών, κυρίως από κίνδυνο φωτιάς, κινδύνους που προέρχονται από τοπικές γεωλογικές συνθήκες, κινδύνους σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και χρήση της κατασκευής.
• E.E.I. (Electronic Equipment Insurance), Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση, κατά την εργασία, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του ζημιωθέντος ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καινούργιο κλπ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS