Εξορθολογισμό των κεφαλαίων των τραπεζών με βάση του κινδύνους προετοιμάζει η ΕΒΑ - Ιδιαίτερη σημασίας για την Ελλάδα

Εξορθολογισμό των κεφαλαίων των τραπεζών με βάση του κινδύνους προετοιμάζει η ΕΒΑ - Ιδιαίτερη σημασίας για την Ελλάδα
Οι εντολές της ΕΒΑ εστιάζουν κυρίως στους τομείς διακυβέρνησης και  αμοιβών, στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα στην εξυγίανση των τραπεζών  καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών
Να περιορίσουν τον κίνδυνο για τις τράπεζες επιχειρούν οι ευρωπαϊκές αρχές στο πλάισιο της τραπεζικής ενοποίησης προκειμένου να περιορίσουν και τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που απορρέουν από ακριβώς αυτήν την κάλυψη των κινδύνων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε ένα σετ από οδικούς χάρτες που περιγράφουν την προσέγγισή της για έναν οδικό χάρτη που θα μειώσει τους κινδύνους των τραπεζών όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από  το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου 2019.
Οι εντολές της ΕΒΑ εστιάζουν κυρίως στους τομείς διακυβέρνησης και  αμοιβών, στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα στην εξυγίανση των τραπεζών  καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών.
Αρκετοί από τους παραπάνω τομείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι για τη χώρα μας η οποία έχει επιχειρήσει σημαντικές μεταβολές.
Συγχρόνως επειδή οι Ελληνικές τράπεζες έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο της μείωσης των NPEs ο περιορισμός των κινδύνων θα βοηθήσει πολύ σε μια πειστική αναδιάρθρωση χωρίς τα κεφάλαια που εν προκειμένω θα απαιτηθούν να είναι υπέρμετρα.
Εκτός από τη διασαφήνιση της σειράς των εντολών και της λογικής που ακολουθείται για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ο χάρτης της EBA, στόχο έχει να παράσχει μια προκαταρκτική κατανόηση των εντολών σε συνδυασμό με κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις.
Μέσω αυτού του έργου, η Eυρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θα συμβάλει στην καθιέρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού κανονισμού, καθιστώντας τον πιο περιεκτικό,  και αναλογικό ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.
 Η δέσμη μέτρων μείωσης των κινδύνων θα λάβει χώρα με  100 νέες εντολές βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD V), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR II), της οδηγίας για την τραπεζική ανάκαμψη  των πιστωτικών ιδρυμάτων και  της οδηγίας εξυγίανσης των τραπεζών (BRRD II).
Οι περισσότερες από τις εντολές αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και την ενημέρωση του ενιαίου κανονισμού και στην παρακολούθηση των κανονιστικών πρακτικών εντός της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.
Στον τομέα της διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου.
Στον τομέα των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η προτεραιότητα της ΕΒΑ θα είναι η συμπλήρωση του πλαισίου στο οποίο δεν υπάρχει επί του παρόντος έργο  δικό της  κυρίως όσον αφορά τον  προσδιορισμό των ανοιγμάτων που προκύπτουν από τα  παράγωγα.
Στον τομέα του Pillar II, η ΕΒΑ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστεί το πλαίσιο του πυλώνα αυτού  κατάλληλο για το σκοπό  του, ενόψει των συνεχιζόμενων και νέων προκλήσεων.
Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η αναλογικότητα και θα διασαφηνιστούν οι ενισχύσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CTF) και οι συνιστώσες της βιώσιμης χρηματοδότησης (πράσινη ανάπτυξη) ενώ θα αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι ανάγκες πρόσθετων κεφαλαίων στο πλάισιο του του πυλώνα ΙΙ.
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το έργο της ΕΒΑ στοχεύει στη διευκόλυνση  αποτελεσματικού σχεδιασμού και  προετοιμασίας διακανονισμού, όπως για τη κατάταξη και την παρακολούθηση του MREL (Ξέπλυμα).
Στον τομέα της εποπτικής υποβολής εκθέσεων, η ΕΑΑ στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσματικού πλαισίου αναφοράς με αυξημένη αναλογικότητα.
Τέλος, με τις εργασίες της για την αποκάλυψη πληροφοριών,  στοχεύει να καταστεί η ίδια η EBA ένας πανευρωπαίκός τρίτος πυλώνας μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου EUCLID (σχέδιο για τις πληροφορίες που παρέχουν οι αρχές σε εθνικό επίπεδο).
Η δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου 2019, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κανονιστικών μεταρρυθμίσεων μετά την κρίση.
Η δέσμη αυτή αποτελεί επίσης απάντηση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Ιουνίου του 2016, τα οποία κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016.
Το τραπεζικό πακέτο περιλαμβάνει τα στοιχεία του πλαισίου Basel III που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο κατά την εποχή της πρότασης της Επιτροπής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS