Όλες οι λεπτομέρειες για την αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. της BriQ Properties που ξεκινάει 25/11

Όλες οι λεπτομέρειες για την αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. της BriQ Properties που ξεκινάει 25/11
Η BriQ είναι σε διαδικασία απόκτησης ακινήτων, κυρίως γραφείων, χώρων μικτής χρήσης στην Αττική και ξενοδοχείων σε νησιωτικές περιοχές συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ
Από σήμερα (25/11) η διαπραγμάτευση των μετοχών της BriQ Properties γίνεται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 50,7 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά και τιμή 2,10 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων θα γίνει στις 28/11 και θα λήξουν στις 9/12, ενώ η ανακοίνωση του ποσοστού κάλυψης της αύξησης θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
Υπολογίζεται πως οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στις 23 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση που καλυφθεί 100% η αύξηση θα αντληθεί το ποσό των 50.070.430,20 ευρώ και θα εκδοθούν 23.843.062 νέες μετοχές.
Υπό την παραπάνω προϋπόθεση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ανέρχεται σε 75.105.645,30 ευρώ διαιρούμενο σε 35.764.593 μετοχές, ονομαστικής αξίας  2,10 ευρώ έκαστη.
Η μετοχική σύνθεση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και με την παραδοχή ότι η αύξηση θα καλυφθεί πλήρως, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν κατά το ποσό που δήλωσαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κανένας εκ των Νέων Μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα διαμορφωθεί ως εξής: Ο Θεόδωρος Φέσσας από 6,3 εκατ. μετοχές ή 52,84% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση θα έχει ποσοστό 37,58% και 13,44 εκατ. μετοχές.
Η Ευτυχία Κουτσουρέλη από 3,15 εκατ. μετοχές ή 26,49% θα έχει 5,53 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 15,49%.
Ο κ.Φέσσας έχει δηλώσει ότι θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ και η κα. Κουτσουρέλη 5 εκατ. ευρώ.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι από 2,46 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 20,67% θα έχουν 16,78 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 46,93% και θα χρειαστεί να καταβάλουν 30,7 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση εκτιμώνται σε 1,86 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εξόδων θα ανέλθουν σε 48,209 εκατ. ευρώ περίπου.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω σειρά προτεραιότητας (ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης): 1. Aποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 4,316 εκατ. ευρώ που έχει χρησιμοποιηθεί για αποκτήσεις ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος 4,246 εκατ. ευρώ πλέον εξόδων κτήσης ποσού 70 χιλ. ευρώ.
2. Κεφάλαιο κίνησης και σχετικά έξοδα για νέες επενδύσεις έως του ποσού 1 εκατ. ευρώ.
3. Χρηματοδότηση της απόκτησης (άμεσα ή έμμεσα) νέων ακινήτων μέχρι του ποσού των  42,9 εκατ. ευρώ περίπου (με την παραδοχή ότι η αύξηση θα καλυφθεί πλήρως)
Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία προβεί σε επιπλέον αγορές ακινήτων (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης του ακινήτου επί της οδού Αιόλου 67 έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ – σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου) από τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου μέχρι και την πιστοποίηση της αύξησης, οι εν λόγω αγορές θα χρηματοδοτηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές δανεισμού (bridge finance) οι οποίες θα αποπληρωθούν από το προϊόν της Αύξησης.
Στην περίπτωση αυτή, το ύψος του προς αποπληρωμή δανεισμού θα αυξάνεται κατά το τίμημα απόκτησης των εν λόγω ακινήτων (πλέον των εξόδων κτήσης) και το ύψος των κεφαλαίων για χρηματοδότηση απόκτησης νέων ακινήτων θα μειώνεται ισόποσα.
Την 30.06.2019 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αποτελείτο από δεκαέξι ακίνητα συνολικής επιφάνειας 51.978, 9 τ.μ. και συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 43,842 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο συνοπτικά, αποτελείται από 6 κτίρια γραφείων, 1 κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα (μικτής χρήσης), 4 κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), 1 κατάστημα, 2 ξενοδοχεία, 1 κτίριο κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  (ειδικής χρήσης) και 1 οικόπεδο.
Όλα τα ακίνητα τις Εταιρείας βρίσκονται στην περιφέρεια του νομού Αττικής, με εξαίρεση τα δύο ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περιφέρεια του νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στην Πάρο και την Τήνο.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας έχει υψηλό ποσοστό πληρότητας.
Στις 30.06.2019 το ποσοστό πληρότητας ανήλθε σε 95% και τα συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ανήλθαν σε 2,791 εκατ. ευρώ.
Μισθωτές αποτελούν κυρίως οι εταιρείες του Oμίλου Quest, ο ξενοδοχειακός όμιλος Hotel Brain, καθώς επίσης και εταιρείες όπως η Pharmaserve – Lilly, ELPEDISON, Τειρεσίας Α.Ε., αλλά και ιδιώτες.
Μετά την 30η Ιουνίου 2019 αποκτήθηκε οριζόντια ιδιοκτησία γραφείων στη Μητροπόλεως 3 στην Αθήνα, οριζόντιες ιδιοκτησίες γραφείων στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 280, στην Καλλιθέα και κατάστημα στην 25ης Μαρτίου 1 και Εθελοντών Δωδεκανησίων στη Ρόδος αλλά και ένα οικόπεδο στη Θέση Άγιος Γεώργιος, στη Νάουσα της Πάρου.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία, εκτός από την απόκτηση του κτιρίου επί της οδού Αιόλου 67 έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης ακινήτων (κυρίως γραφείων, χώρων μικτής χρήσης στην περιοχή της Αττικής και ξενοδοχείων σε νησιωτικές περιοχές) συνολικής αξίας περίπου 14 εκατ. ευρώ.
Για τα ακίνητα αυτά υφίστανται μη δεσμευτικές συμφωνίες απόκτησης και η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει ενδελεχή νομικό και τεχνικό έλεγχο αυτών.
Η απόκτηση των ακινήτων είναι αβέβαιη και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ελέγχων.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS