Το 2021 θα έρθει η επενδυτική βαθμίδα για το ελληνικό χρέος - Πληγή για τους ισολογισμούς των τραπεζών η νομική προστασία

Το 2021 θα έρθει η επενδυτική βαθμίδα για το ελληνικό χρέος - Πληγή για τους ισολογισμούς των τραπεζών η νομική προστασία
Στην αναβάθμιση θα βοηθήσουν τα χαμηλά έως αρνητικά επιτόκια
Νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας  διαβλέπει η έκθεση χρηματοδοτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος  μέσα στο 2020 ωστόσο η ίδια έκθεση διαβλέπει πως η χώρα θα αγγίξει την επενδυτική βαθμίδα το 2021.
Στην αναβάθμιση θα βοηθήσουν τα χαμηλά έως αρνητικά επιτόκια που καθιστούν φθηνότερη την εξυπηρετηση του χρέους για τη χώρα μας αλλά και το APS το οποίο ωστόσο όπως αναφέρει η έκθεση θα επιβαρύνει κατ' αρχήν τα κεφάλαια των τραπεζών.
Πιο συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει πως η μείωση των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεν αποτελεί από μόνη της έναυσμα για περαιτέρω αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας, δεδομένου και των πολύ χαμηλών – ακόμη και αρνητικών – επιτοκίων που επικρατούν σε άλλες χώρες της ευρωζώνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εφόσον όμως τα χαμηλά επιτόκια σηματοδοτούν μεγαλύτερη δυνατότητα για διαχείριση του δημόσιου χρέους, η βιωσιμότητα του χρέους, σε συνδυασμό με τη δυναμική υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της ελληνικής κυβέρνησης εντός του 2020, με αποτέλεσμα η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα να συντελεστεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα μετά το 2020.
Σε κάθε περίπτωση, οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης θεωρούν ότι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία του Σχήματος Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (Hellenic Asset Protection Scheme – HAPS) αποτελεί ένα θετικό πιστωτικό γεγονός για τις τράπεζες της χώρας, καθώς θα τις βοηθήσει να επιταχύνουν τη μείωση του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τα κεφάλαιά τους και την ικανότητα δανεισμού.
Εν τέλει, η βελτίωση στη δανειοδοτική τους ικανότητα θα συντελέσει και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, αν και η εφαρμογή του APS αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια την περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών αξιολόγησης.  

Πληγή ο νόμος Κατσέλη

Η σταδιακή μείωση των ΜΕΔ  (Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων) οφείλεται κυρίως σε μη οργανικές ενέργειες (διαγραφές ύψους 2,1 δισεκ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ, που σωρευτικά διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2019), ενώ συνεχίστηκε η καθαρή εισροή νέων  κόκκινων δανείων, κυρίως λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από πιστούχους με ρύθμιση οφειλής.
Σημαντική πληγή για τις τράπεζες αποτελεί ο νόμος Κατσέλη.
Επισημαίνεται ότι 11,1 δισεκ. ευρώ, ήτοι 14,8% των ΜΕΔ εντός ισολογισμού, αφορούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εκ των οποίων 6,4 δισεκ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που είχαν ήδη καταγγελθεί.
Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα  (π.χ. ν.3869/201017) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν.4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας).
Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 31% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 19,9%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS