«Κόλαφος» ο ορκωτός ελεγκτής για τον ισολογισμό χρήσης 2018 της Euromedica

«Κόλαφος» ο ορκωτός ελεγκτής για τον ισολογισμό χρήσης 2018 της Euromedica
Στα 438 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας - Λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από το Ελληνικό Δημόσιο
Με τα πιο μελανά χρώματα αποτυπώνεται στον ισολογισμό χρήσης 2018 η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο όμιλος Euromedica.
Η εταιρεία δημοσίευσε ισολογισμό για τη χρήση 2017 αλλά και για τη χρήση 2018.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2018, η κατάσταση είναι δραματική και περιλαμβάνει εκτός από τις μεγάλες απομειώσεις σε απαιτήσεις και περιουσιακά στοιχεία, τη μείωση του τζίρου, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και τις μεγάλες ζημιές.
Eκτός δε των παραπάνω ξεχωρίζουν οι αναφορές του ορκωτού ο οποίος διατυπώνει αδυναμία έκφρασης γνώμης.
Αφού τονίζει πως τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά, πως το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 442,3 εκατ. ευρώ και πως στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες ποσού 438 εκατ. ευρώ αναφέρει: «Δεν τέθηκε στη διάθεσή µας επιστολή Επιβεβαιώσεων της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί, µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες σημαντικό ύψος υπολοίπων πελατών και προμηθευτών. Δεν λάβαμε ή µας προσκομίστηκαν ελλιπείς ως προς το περιεχόμενο απαντητικές επιστολές από τους νομικούς συμβούλους που διαχειρίζονταν τις υποθέσεις της εταιρείας.
Δεν κατέστη δυνατό να εκτελέσουμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε απαραίτητες επί σημαντικών λογαριασμών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, δεδομένων σημαντικών αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται αποκλειστικά στη μητρική Εταιρεία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δεν περιλαμβάνουν στοιχεία του Ομίλου.
Συνεπώς οι οικονομικές καταστάσεις αυτές δεν παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ».
Μέσα σε αυτά που αποτυπώνονται πάντως και παρά τις σημειώσεις του ορκωτού η Euromedica εμφάνισε τζίρο το 2018 57,6 εκατ. ευρώ και ζημιές 73,3 εκατ. ευρώ και το 2017 τζίρο 65,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 66,6 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν αρνητική στο τέλος του 2018 κατά 320,5 εκατ. ευρώ!
Στη χρήση διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών πλέον της επιμερισμένης σε αυτά υπεραξίας καθώς και της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο αναγνωρίστηκε στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθαρή ζημιά απομείωσης της αξίας των θυγατρικών εταιρειών, ποσού 22,868  εκατ. ευρώ και το 2017 25 εκατ. ευρώ.  
Τέλος εντός της χρήσεως 2019 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας, λόγω των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί ιδιόκτητων ακινήτων για συνολική οφειλή ύψους 8,93 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει προβεί και σε κατάσχεση απαιτήσεων της εταιρείας εις χείρας ΕΟΠΥΥ.
Επιπλέον, στις 18/02/2019 το Α Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών, προχώρησε σε αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου της Εταιρείας για οφειλή ποσού 3,2 εκατ. ευρώ και έως του ποσού αυτής.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS