Αμφισβητείται η έκθεση αποτίμησης στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Νηρεύς

Αμφισβητείται η έκθεση αποτίμησης στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Νηρεύς
Η επιστολή μετόχου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η απόκλιση 55% του προσφερόμενου τιμήματος από τη λογιστική αξία της εταιρίας
Σε αμφισβήτηση της έκθεσης αποτίμησης της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες για το σκοπό της δημόσιας πρότασης προχωρούν μέτοχοι της μειοψηφίας της εταιρίας.
Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες στη Διεύθυνση Εισηγμένων εταιριών έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα αίτημα από μέτοχο για διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή από το εξωτερικό για να διεξάγει επιπλέον έκθεση αποτίμησης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες .
Όπως αναφέρει ο επενδυτής «με βάση την Έκθεση Αποτίμησης της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η αξία της εταιρείας αποτιμάται σε €0,194 ανά μετοχή ενώ η εταιρεία έχει καθαρή θέση €0,454 ανά μετοχή.
Ως εκ τούτου, νομίζω πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αμφισβήτηση της εν λόγο Έκθεση Αποτίμησης».
Στην επιστολή του γίνεται επισήμανση στις αναφορές της ίδιας της Euroxx για την ακρίβεια της έκθεσης καθώς η εταιρία αναφέρει πως «Η εργασία αποτίμησης εταιρειών/δραστηριοτήτων δε μπορεί να θεωρηθεί ακριβής επιστήμη και τα συμπεράσματα στα οποία η εργασία αυτή καταλήγει είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την κρίση εκείνου που διενεργεί την αποτίμηση»
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση της Νηρέας έγινε με βάση την Προεξόφληση Ταμειακών Ροών και κατά τον επενδυτή με Συντελεστή Στάθμισης 70% και δεν μπορεί κατά την άποψή του να γίνει αποδεκτή.
Ωστόσο η δημόσια πρόταση υπεβλήθη με τιμή 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση έγινε από τη Euroxx προκειμένου να υπάρξει υπέρβαση των προβλεπόμενων για το ύψος της προσφοράς με βάση το νόμο 4514/2018. Βασικός λόγος διενέργειας αποτίμησης ήταν το γεγονός ότι η τιμή προσφοράς υπολείπεται το 80% της λογιστικής αξίας της εταιρίας για τις δύο τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές χρήσεις.  Συγκεκριμένα η καθαρή θέση του ομίλου κατά μέσο όρο στις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις που έχουν δημοσιευτεί είναι της τάξεως των 150 εκ ευρώ, η ελάχιστη αποτίμηση προσφοράς με βάση τη λογιστική αξία για την απόκτηση μετοχών θα έπρεπε να είναι 120 εκ ευρώ περίπου ενώ με βάση την τιμή της δημόσιας πρότασης η Νηρεύς αποτιμάται σε 67,6 εκ ευρώ. Δηλαδή η τιμή του προσφέροντος αντιστοιχεί σε περίπου 45% της καθαρής θέσης της εταιρίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS