Ράλι 4% για τη μετοχή του ΟΠΑΠ λόγω του έκτακτου μερίσματος 0,95 ευρώ ή 8,5% της τιμής

Ράλι 4% για τη μετοχή του ΟΠΑΠ λόγω του έκτακτου μερίσματος 0,95 ευρώ ή 8,5% της τιμής
Το μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 8,5% με βάση το χθεσινό κλείσιμο, ενώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 5% αντί 10% που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2019
Με σημαντική άνοδο άνω του 4% κινείται η μετοχή του ΟΠΑΠ καθώς το έκτακτο μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή μεικτά ή 0,95 ευρώ καθαρό μετά φόρων.
Η μετοχή βρίσκεται στα 12,24 ευρώ με άνοδο 4,04% και υψηλό όγκο 500 χιλ. τεμάχια.
Το μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 8,5% με βάση το χθεσινό κλείσιμο, ενώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 5% αντί 10% που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2019.
Ο κάθε μέτοχος θα λάβει 0,95 ευρώ καθαρά.
Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών η εταιρεία θα δώσει 319,7 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα η διοίκηση ενέκρινε τη δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος με έκδοση 43,6 εκατ. ευρώ και μέχρι ποσού 13,09 εκατ. ευρώ με τιμή έκδοσης ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμή της μετοχής των πρώτων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης, μειωμένης κατά 3%.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του εκτάκτου μερίσματος, ήτοι μέχρι ποσού 303.804.128,05 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,95 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι Μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των Μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος, ήτοι από 20.01.2020 έως και 03.02.2020, την επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.
Από την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 (cut-off date), δηλαδή πριν την 20.03.2020 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ΟΠΑΠ, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 651 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν υποχρεώσεις μισθώσεων συνολικού ύψους 65,3 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 167,2 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση στα 691,2 εκατ. ευρώ.
Ιδανικό σενάριο για τη διάρθρωση του ισολογισμού θα ήταν ένα μεγάλο μέρος του μερίσματος να επανεπενδυθεί ώστε να βελτιωθεί η καθαρή θέση και να μην υπάρξει μεγάλη εκροή κεφαλαίου και άρα αύξηση του δανεισμού.
Πάντως αναλυτές σημειώνουν πως το ύψος των EBITDA μπορεί να υποστηρίξει αύξηση δανεισμού.
Στο εννεάμηνο τα EBITDA ανήλθαν στα 300,2 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS