Βαρύ χαράτσι 233 εκατ ευρώ για τους Μηχανικούς - Συνταγματικές οι εισφορές του 2011-12

Βαρύ χαράτσι 233 εκατ ευρώ για τους Μηχανικούς - Συνταγματικές οι εισφορές του 2011-12
Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν χιλιάδες μηχανικοί που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ, και να πληρώσουν εισφορές ύψους 233 εκατ ευρώ που εκκρεμούν από το 2011-12, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή ασφαλισμένων που ζητούσαν οι εν λόγω αποδοθείσες εισφορές που ξεπερνούσαν μαζί τη φορολογία το 100% των ετήσιων εσόδων τους, να κηρυχθεί αντισυνταγματικό.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 2658 και 2659/2019, το ΣτΕ έκρινε οτι τα ειδοποιητήρια πληρωμής προσβάλλονται μόνο κατά το μέρος που με αυτά γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους το ποσό των πρόσθετων εισφορών του άρθρου 44 παρ. 14 και 15 του ν. 3986/2011 που αναλογεί σε καθέναν από αυτούς για το Β΄ εξάμηνο του 2012, και όχι και κατά το μέρος που τάσσεται προθεσμία εξόφλησής των εισφορών (έως 30.3.2018) και τους γνωστοποιείται ότι μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.
Με βάση τη νομοθεσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που προβλέπει την έκδοση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών, τα σχετικά ειδοποιητήρια εκδίδονται προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή τους για το ποσό των εισφορών τους και την προθεσμία καταβολής τους.
Επομένως, τα ειδοποιητήρια πληρωμής κατά το πιο πάνω μέρος που προσβάλλονται δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα ούτε προσδίδει σε αυτά εκτελεστό χαρακτήρα το γεγονός ότι, ενώ αφορούν εισφορές του έτους 2012, εκδόθηκαν το έτος 2018, δηλαδή με μεγάλη καθυστέρηση, η οποία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οφείλεται στις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν από τα όργανα του καθ΄ ου ασφαλιστικού φορέα για τη σκοπιμότητα της επιβολής των ένδικων πρόσθετων εισφορών και για την έννοια των ρυθμίσεων του άρθρου 44 παρ. 14 και 15 του ν. 3986/2011.
Και τούτο διότι οι διοικητικές πράξεις επιφέρουν τις έννομες συνέπειες, οι οποίες ορίζονται από τον νόμο που προβλέπει την έκδοσή τους και δεν επάγονται έννομες συνέπειες οι τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων του ασφαλιστικού φορέα κατά το χρονικό διάστημα 2012-2018. Άλλωστε η επί μακρόν μη εφαρμογή του νόμου δεν οδηγεί σε κατάργησή του.
Εξάλλου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μετά τη λήξη της οριζόμενης στον νόμο προθεσμίας για την εξόφληση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εκδίδουν ατομικές εκτελεστές καταλογιστικές πράξεις για τη βεβαίωση των οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές. Επομένως οι κρινόμενες προσφυγές στρεφόμενες κατά των πιο πάνω ειδοποιητηρίων πληρωμής, δηλαδή κατά πράξεων μη εκτελεστών, είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες.
Οι προσφυγές είχαν κατατεθεί από δεκάδες διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, με τον συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου να ακυρώσει η Ελληνική Δικαιοσύνη τις μη σύννομες και παράλογες πρόσθετες, αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλει ο ΕΦΚΑ για τα έτη 2011 και 2012, αποστέλλοντας τα σχετικά ειδοποιητήρια, καθώς εξωθούν τους Έλληνες Μηχανικούς σε οικονομικό μαρασμό και παραβιάζουν σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Να σημειωθεί ότι για τις απαιτήσεις του ΕΦΚΑ (μόνο) από τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το ΤΕΕ είχε καταγράψει τις άμεσες – και μόνο – υποχρεώσεις: που ζητούνται να εισπραχθούν από τα μέλη του στο επόμενο διάστημα:
- Τρέχουσες τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, κλάδου υγείας και σύνταξης, ύψους 26,95% του εισοδήματος
- Τρέχουσες τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, επικουρικού και εφάπαξ, ύψους 11%
-  Αναδρομικές (για το έτος 2017) τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, επικουρικού και εφάπαξ, ύψους 11%
-  Αναδρομικές πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές για το Α εξάμηνο έτους 2011
-  Αναδρομικές πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές για το Β εξάμηνο του 2011 και για το Α εξάμηνο του 2012

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS