Νέα πρόστιμα φωτιά από 300 έως 8.000 ευρώ με βάση τις παραβάσεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

Νέα πρόστιμα φωτιά από 300 έως 8.000 ευρώ με βάση τις παραβάσεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
Όλοι οι πίνακες με πρόστιμα από 300 έως 8.000 ευρώ ανά παράβαση από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε κακούς εργοδότες
Νέα πρόστιμα φωτιά μέσω κατηγοριοποίησης αλλά και ταυτόχρονης συνεκτίμησης των παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που ξεκινούν από 300 ευρώ και φτάνουν τα 8.000 ευρώ ανά παράβαση, προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, που ισχύει από σήμερα Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται: η σοβαρότητα της παράβασης,  ο αριθμός εργαζομένων, η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης και η υπαιτιότητα.

Γενικές Παραβάσεις

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.
Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες χαμηλής, σημαντικής, υψηλής και πολύ υψηλής  σοβαρότητας.

Τα Πρόστιμα

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
300,00 ευρώ για χαμηλές, 500 ευρώ για σημαντικές, 1.000 ευρώ για υψηλές και
1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
400, ευρώ για χαμηλές, 800ευρώ για σημαντικές,1.200 ευρώ για υψηλές και
2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
800 ευρώ για χαμηλές,|1.500 ευρώ για σημαντικές, 2.000 ευρώ για υψηλές και
3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.000 ευρώ για χαμηλές, 2.000 ευρώ για σημαντικές, 2.500 ευρώ για υψηλές και
4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.500 ευρώ για χαμηλές, 2.500 ευρώ για σημαντικές, 3.000 ευρώ για υψηλές και
6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
2.000 ευρώ για χαμηλές, 3.000 για σημαντικές, 4.000 για υψηλές και 8.000 για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις  το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

Επανειλημμένες παραβάσεις

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20%.
Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 3996/2011).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ


1

Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης

400€

2

Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων

400 €

3

Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ

500 €

4

Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

600€

5

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

400€

6

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου

600€

7

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών

600€

8

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

400€

9

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης

750€

10

Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού

750€

11

Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών

750€

12

Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

550€

13

Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

550€

14

Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

750€

15

Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αϊτούμένα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

750€

16

Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου

400€

17

Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

400€

18

Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)

400€

19

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας

600€

20

Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις

600€

21

Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος

750€

22

Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς

400€

23

Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS

750€

24

Μη χορήγηση άδειας γάμου

550€

25

Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου

700€

26

Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

700€

27

Μη καταβολής της κατ' ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

550€

28

Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

700€

29

Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχυοντα Πίνακα Προσωπικού

400€

30

Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"

400€

31

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

600€

 
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΘΙΓΟΜΕΝΟ

32

Μη χορήγηση κανονικής άδειας

900€

33

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

900€

34

Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

35

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

36

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

800€

37

Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών

800€

38

Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

900€

39

Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων

950€

40

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα

800€

41

Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος

800€

42

Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

800€

43

Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

800€

44

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

800€

45

Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών

950€

46

Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας

950€

47

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών

900€

48

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)

900€

49

Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών

800€


Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS