Πετρόπουλος: Oρισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Πετρόπουλος: Oρισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου
Πετρόπουλος: Oρισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου
Η Eταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της εκλογής του κ. Δημήτρη Λεβεντάκη του Διονυσίου, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Δ.Σ., από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2020, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδια Γενική Συνέλευση να ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Ιανουαρίου 2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Ιωάννη Κατσουρίδη του Μιλτιάδη και Ιωάννη-Διονύσιο Φιλιώτη του Νικολάου. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 16.01.2019, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Κατσουρίδη του Μιλτιάδη, ως Προέδρου αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ.
Ιωάννη Κατσουρίδη του Μιλτιάδη, Πρόεδρος,
Ιωάννη-Διονύσιο Φιλιώτη του Νικολάου, Μέλος  
Δημήτριο Λεβεντάκη του Διονυσίου, Μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS