Ιστορική απόφαση του Εφετείου Αθηνών για εργαζόμενη στην Εθνική Ασφαλιστική μέσω Icap

Ιστορική απόφαση του Εφετείου Αθηνών για εργαζόμενη στην Εθνική Ασφαλιστική μέσω Icap
Πρόκειται για την πρώτη τελεσίδικη απόφαση που κρίνει το καθεστώς εργασίας των «ενοικαζόμενων» εργαζόμενων στην Εθνική Ασφαλιστική
Ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη κρίνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής την απόφαση του Εφετείου Αθηνών για εργαζόμενη μέσω Icap.
Ειδικότερα, στις 5/12/2014 η Εθνική Ασφαλιστική έδωσε εντολή στην Icap να απολύσει 4 εργαζόμενους.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος οι απολύσεις έγιναν χωρίς καμία αιτία και αιτιολόγηση προφανώς για να φοβηθούν οι εργαζόμενοι.
"Ήταν βλέπετε τότε οι σκοτεινές μέρες της διοίκησης Μαυρόγαλου", αναφέρει.
"Μια από τις απολυμένους, μέλος του Συλλόγου, μαζί με τη στήριξη του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας, άσκησε αγωγή, ζητώντας να της αναγνωριστεί ότι η Icap ήταν ο εικονικός εργοδότης της και ότι ο πραγματικός εργοδότης της ήταν η Εθνική Ασφαλιστική.
Η απολυμένη με αγωγή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας κατά της Εθνικής, με την στήριξη του Συλλόγου, της ΟΑΣΕ και της ΓΣΕΕ, ζήτησε:
• Να αναγνωριστεί ότι από την πρόσληψή της στις 12.4.2010 μέχρι την απόλυσή της στις 5.12.2014 συνδέθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την Εθνική ή επικουρικά προς αυτό, να αναγνωριστεί ότι η σύμβαση εργασίας της με την ICAP έχει μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την Εθνική, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την παροχή εργασίας μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ν. 4052/2012 και ν. 4254/2014).
• Να αναγνωριστεί ότι είναι άκυρη η από 5.12.2014 καταγγελία της σύμβασης εργασίας της που έγινε σιωπηρά από την Εθνική και όχι από την ICAP.
• Να της καταβάλει η Εθνική για διαφορές μεταξύ των καταβληθεισών (βάσει σύμβασης) και των καταβλητέων (βάσει Σύμβασης και μισθολόγιου υπαλλήλων Εθνικής) αποδοχών της, 8.951,93 € με το νόμιμο τόκο.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την 391/2018 απόφαση απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη.
Η εργαζόμενη άσκησε έφεση και το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με την 43/7.1.2020 απόφασή του:
• Δέχθηκε ότι η αγωγή είναι νόμιμη.
• Δέχθηκε ότι η εργαζόμενη προσλήφθηκε από την ICAP με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις 12.4.2010, η οποία, κατόπιν τριών διαδοχικών ανανεώσεων, μετετράπη, από 13.12.2010 σε αορίστου χρόνου.
• Ότι από της προσλήψεώς της, η ICAP σαν εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) τη δάνεισε αποκλειστικά στην Εθνική μέχρι που απολύθηκε στις 5.12.2014, όπου εργάσθηκε υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Εθνικής, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό.
• Ότι η ICAP σύναψε με την Εθνική «Σύμβαση Έργου» για το δανεισμό, που στην πραγματικότητα ήταν σύμβαση δανεισμού εργαζομένων. Ότι οι υπάλληλοι αυτοί (μέσω ICAP) είχαν αντίστοιχα καθήκοντα και ίδιες συνθήκες εργασίας με το τακτικό προσωπικό της Εθνικής και επομένως δεν υπήρχε λόγος διαφοροποίησης τους στους όρους εργασίας τους, μεταξύ των οποίων και οι αποδοχές τους.
• Ότι λάμβανε τις μειωμένες αποδοχές της σύμβασης Εθνικής - Icap και όχι αυτές των τακτικών υπαλλήλων της Εταιρίας και ότι από 1.1.2011 έως 5.12.2014 της οφείλονταν διαφορές αποδοχών 8.951,93 €, τις οποίες πρέπει να καταβάλει η ICAP.
Τελικά το Εφετείο δέχθηκε την αγωγή, αναγνώρισε ότι η σύμβαση εργασίας της εργαζόμενης με την ICAP μετατράπηκε από 12.4.2013 σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την Εθνική και υποχρέωσε την Εθνική να καταβάλει στην εργαζόμενη 8.951,93 €, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η απόφαση του Εφετείου στο σκεπτικό της αναφέρει ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της εργαζόμενης με την ICAP, από 12.4.2013 μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου με την Εθνική, επειδή από τότε συμπληρώθηκαν 36 μήνες από τότε που η ICAP τη δάνεισε ως εργαζόμενη στην Εθνική (άρθρο 117 παρ. 3 του ν. 4254/2014).
Ωστόσο, το αίτημα της αγωγής να αναγνωρισθεί ότι είναι άκυρη η καταγγελία και η απόλυσή της απορρίφθηκε, επειδή, η αγωγή δεν ασκήθηκε εντός της αποσβεστικής τρίμηνης προθεσμίας (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3198/1955).
Πρόκειται για την πρώτη τελεσίδικη απόφαση που κρίνει το καθεστώς εργασίας των «ενοικαζόμενων» εργαζόμενων στην Εθνική Ασφαλιστική και γι’ αυτό τον λόγο είναι μια ιστορική απόφαση δικαίωσης εργαζομένων, αναφέρει ο Σύλλογος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS