ΟΤΕ: Στο 1,969% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,969% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
O OTE κατέχει 9.450.443 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,969% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 1,969% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ("ΟΤΕ Α.Ε." ή "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 20/01/2020, αγόρασε 35.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,7882 ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 489.480,00 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.450.443 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,969% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS