Σελόντα: Στο 96,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Σελόντα: Στο 96,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood
Στο 96,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood στη Σελόντα
Στο 96,79% διαμορφώνεται το ποσοστό της Andromeda Seafood στη Σελόντα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" δηλώνει ότι, από τις 9 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020, απέκτησε συνολικά 2.483.882 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 96,79% από περίπου 95,78% που ήταν στις 08.01.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS