O EΦΚΑ «κλειδώνει» τις ΑΠΔ στους κακοπληρωτές εργοδότες - Ακολουθούν έλεγχοι και πρόστιμα

O EΦΚΑ «κλειδώνει» τις ΑΠΔ στους κακοπληρωτές εργοδότες - Ακολουθούν έλεγχοι και πρόστιμα
Φρένο στους κακούς εργοδότες με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Φρένο στους κακούς εργοδότες με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία βάζει ο ΕΦΚΑ, «κλειδώνοντας» την εφαρμογή σε όσους χρωστούν προκειμένου να μην καθίσταται δυνατή η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το προσωπικό τους.
Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, με την ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.
Επίσης με την ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού μηχανισμού για διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση ανάπτυξης παραβατικών συμπεριφορών σχετικά με εικονικότητα ασφάλισης μέσω εικονικών επιχειρήσεων ή εικονικών υπευθύνων.
Ειδικότερα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπονται τα εξής:
Η αρμοδιότητα για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου παρέχεται στο Κ.Ε.Α.Ο. , που μπορεί να το επιβάλει παράλληλα με τα λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε.
Αρμόδια για την επιβολή του μέτρου είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. (Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου), που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α.. Παράλληλα ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης. Το τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α, όταν προβεί στην απενεργοποίηση των κωδικών του εργοδότη για υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ενημερώνει τον εργοδότη για την ενέργεια αυτή με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το μέτρο μπορεί να επιβληθεί εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
β) Δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.
γ) Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Αν όμως ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του Ε.Φ.Κ.Α. από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων, το μέτρο μπορεί να επιβληθεί και πριν την παρέλευση έξι μισθολογικών περιόδων χωρίς καταβολή εισφορών, προκειμένου να αποτραπεί βλάβη του φορέα. Οι μέθοδοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω από την ίδια τη διάταξη, με μια ενδεικτική απαρίθμηση των παρελκυστικών τακτικών, που όταν συνδυάζονται
με τη μη καταβολή των εισφορών, επισύρουν την άμεση επιβολή του μέτρου. Τέτοιες μέθοδοι είναι:
· Η δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού.
· Η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου.
· Η δημιουργία οφειλής από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη (απότομη) αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν αυτή δεν δικαιολογείται από το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως πχ. σε εποχικές επιχειρήσεις).

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετά την επιβολή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι Α.Π.Δ. των χρονικών περιόδων της αναστολής υποβάλλονται από τον εργοδότη με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α. Είναι δυνατή η υποβολή μιας ή και περισσότερων Α.Π.Δ. Στις περιπτώσεις που οι Α.Π.Δ. δεν υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της εξουσιοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να αναγράφονται ο' αυτή τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθ. ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση με την επιχείρηση του εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.
Μαζί με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεωτικά προσκομίζονται φορολογικά στοιχεία του εργοδότη.
Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ,  προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, πρέπει να ερευνήσει ιδίως:
- Αν λειτουργεί η επιχείρηση στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί για την έδρα και τα παραρτήματα .
- Αν ασκείται η δηλωθείσα δραστηριότητα.
- Αν απασχολείται το προσωπικό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και εάν όχι, λόγω της φύσεως των επιχειρήσεων (καθαρισμός, φύλαξη κλπ) , να εξεταστούν η επιχείρηση και ο τόπος που παρέχεται η εργασία και οι σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών .
- Αν συντρέχουν περιπτώσεις μη νόμιμου δανεισμού εργαζομένων από επιχειρήσεις που δεν είναι ΕΠΑ.
- Αν στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί ως έδρα του εργοδότη λειτουργούν κι άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον εργοδότη και μπορούν να χαρακτηριστούν συνυπεύθυνες.


ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., μπορεί να αρθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο εργοδότης εξόφλησε ή ρύθμισε τη συνολική οφειλή του. Στο ποσό που εξοφλήθηκε ή ρυθμίστηκε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπεριληφθεί και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις Α.Π.Δ. των χρονικών περιόδων αναστολής οι οποίες είχαν παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α.  
β) Έχουν αποσταλεί στο Κ.Ε.Α.Ο. τα φορολογικά στοιχεία που προσκόμισε ο εργοδότης.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάρχουν διαπιστώσεις ή ενδείξεις εικονικότητας (επιχειρήσεων, ασφαλίσεων, υπευθύνων) για την άρση του μέτρου απαιτείται να έχει διενεργηθεί επιτόπιος και ουσιαστικός έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης του προσωπικού που έχει δηλωθεί στις υποβληθείσες από τον εργοδότη Α.Π.Δ., πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α για υποβολή Α.Π.Δ.. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την παραλαβή της Α.Π.Δ υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α και διαβιβάζεται με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο. Η άρση γίνεται από τη Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο. με ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS