Η Profile αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Profile αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Profile: Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η «PROFILE» γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 11.05.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 22.06.2010, 21.06.2012, 17.06.2014, 16.06.2016 και 11.05.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυτής, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS