Εντός του α' 3μηνου του 2020 η εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank - Κανένας κίνδυνος dilution

Εντός του α' 3μηνου του 2020 η εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank - Κανένας κίνδυνος dilution
Τι ανέφερε ο Καραβίας στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank
Στο τρέχον τρίμηνο του 2020 θα πραγματοποιηθεί η εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank, με την Eurobank Holding να εγγράφει τη ζημιά ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ που θα προκύψει λόγω της μεταβίβασης του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και και στη συνέχεια της δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων.
Αυτό σημείωσε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της  Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλός της Φωκίων Καραβίας
Με τον τρόπο αυτόν (μέσα από το σχέδιο διάσπασης) ιδρύεται η νέα Eurobank, ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ».
Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ.
Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.
Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του Cairo.
Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης  πρόκειται να πουληθείστη doValue, έναντι  75 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% περίπου και θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Eurobank Συμμετοχών.
Η δωρεάν απόδοση θα γίνει με εις είδος διανομή και αναμένεται να διενεργηθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φ. Καραβία, τον προσεχή Ιούνιο.
Mε τον τρόπο αυτόν αποφεύχθηκε  να ξεπεραστεί το ενδεχόμενογια υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου όπως προβλέπει σε άλλη περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο.
Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν dilution.
Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.
Η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στη Eurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της, για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και δωρεάν απόδοσης στους μετόχους του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, η Eurobank θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στα επίπεδα του 16% και θα γίνει η πρώτη εγχώρια τράπεζα με χαμηλό συγκριτικά NPE ratio.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank που συνεδρίασε στις 31.01.2020, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.743.438.291 μετοχές της Eurobank και συγκεκριμένα:
(i) για το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
(ii)    για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο ΤΧΣ.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:
1.(α) Την έγκριση της διάσπασης της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με επωνυμία «Τράπεζα  Eurobank  Ανώνυμη  Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν.
(β) Την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank.
(γ)  Την έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Eurobank.
(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διάσπασης.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
-Υπέρ: 2.727.312.111
-Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 16.126.080
2.(α) Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Eurobank, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και
β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Eurobank (η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα), όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αυτής.
(β) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
-Υπέρ: 2.727.199.210
-Κατά: 113.001
-Αριθμός αποχών: 16.126.080
3.(α) Ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημητρίου Μίσκου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
(β) Επικύρωσε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος, δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.675.231.538 (73,15% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
-Υπέρ: 2.533.683.765
-Κατά: 141.547.773
-Αριθμός αποχών: 16.126.080

Τι ανέφερε από τις 30 Ιανουαρίου 2020 το www.bankingnews.gr

Σε 4 κύματα μεταξύ 7 και 28 Μαρτίου ο διαχωρισμός στην Eurobank – Έως 14-21 Φεβρουαρίου η συμφωνία με υπαλλήλους

Σε τέσσερα κύματα θα πραγματοποιηθεί το carve out ο διαχωρισμός της Eurobank με στόχο την δημιουργία δύο τραπεζών της καλής Eurobank και της FPS που θα αναλάβει τιτλοποιήσεις και διαχείριση NPEs.
Με βάση τον σχεδιασμό στα 4 σαββατοκύριακα του Μαρτίου αρχής γενόμενης από 7 και 8 Μαρτίου και μέχρι 28 με 29 Μαρτίου θα πραγματοποιείται η μετάπτωση των μηχανογραφικών συστημάτων στην Eurobank ώστε να αποφευχθούν μηχανογραφικά και τεχνικά προβλήματα.
Ο κίνδυνος πάντως κατά την μετάπτωση και την μεταφορά δεδομένων στην νέα τράπεζα θα μπορούσαν να προκύψουν τεχνικά ζητήματα.
Εν τω μεταξύ στο διάστημα 14 με 21 Φεβρουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την μεταφορά 500 περίπου εργαζομένων από την Eurobank στην FPS.
Επίσης μέσα Μαρτίου 2020 ο Θεόδωρος Καλαντώνης αναπληρωτής CEO της Eurobank θα παραιτηθεί για να αναλάβει την διοίκηση της FPS ως εκτελεστικός Πρόεδρος.
Η προετοιμασία εκτυλίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η πεποίθηση της διοίκηση της Eurobank είναι ότι το carve out της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί με τα λιγότερα πιθανά προβλήματα.
Από τις αρχές Απριλίου η Eurobank θα λειτουργεί ως δύο τράπεζες, η νέα Eurobank η υγιής και η FPS που έχει πάρει πάνω της όλα τα προβληματικά δάνεια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS