Το λογιστικό κουβάρι τριγωνικών κινήσεων στην Λακωνική Τροφίμων και τα ερωτήματα για τον επενδυτή που θα βάλει 20 εκ ευρώ στην Creta Farms

Το λογιστικό κουβάρι τριγωνικών κινήσεων στην Λακωνική Τροφίμων και τα  ερωτήματα για τον επενδυτή που θα βάλει 20 εκ ευρώ στην Creta Farms
Οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 είναι αποκαλυπτικές μιας κατάστασης που αν μη τι άλλο δημιουργούν εύλογα ερωτήματα
Κουβάρι θυμίζει η Λακωνική Τροφίμων με τριγωνικές κινήσεις που αφορούν σε συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις απαιτήσεων από τη Bella Bulgaria αλλά και δάνεια από εταιρίες δορυφόρους της Impala Invest να δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά.  
Οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 είναι αποκαλυπτικές μιας κατάστασης που αν μη τι άλλο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον επενδυτή που εμφανίζεται ότι θα βάλει 20 εκ ευρώ στην Creta Farms.
Η Λακωνική Τροφίμων το 2018 εμφάνισε έσοδα 17,57 εκ ευρώ από 15,4 εκ ευρώ την προηγούμενη χρήση αλλά παρά την αύξηση των εσόδων οι ζημιές μετά φόρων εκτοξεύτηκαν από 183 χιλιάδες ευρώ σε 2,56 εκ ευρώ. Βέβαια 500 χιλιάδες ευρώ είναι ζημίες από έξοδα που θα έπρεπε να είχαν καταγραφεί στην προηγούμενη χρήση αλλά και στη χρήση του 2018 υπάρχουν έξοδα που πάνε για την επόμενη για προώθηση και διαφήμιση της τάξεως των 328 χιλιάδων ευρώ γεγονός  που επισημαίνει και ο ορκωτός ελεγκτής ενώ 700 χιλιάδες είναι από απομειώσεις αποθεμάτων.
Η εταιρία εμφανίζει το παράδοξο φαινόμενο να έχουν εκτοξευτεί τα έξοδα διάθεσης σε 4,8 εκ ευρώ από 2,6 εκ ευρώ δηλαδή αυξάνονται περισσότερο από την θετική διαφορά του κύκλου εργασιών της.
Το φαινόμενο της εκτίναξης των εξόδων διάθεσης γίνεται ακόμα περισσότερο παράδοξο (και δεν αιτιολογείται στις οικονομικές καταστάσεις ) όταν ένα σημαντικό μέρος των δαπανών της προκύπτει από τιμολογήσεις προϊόντων και υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρίες (8,2 εκ ευρώ το 2018).
  Η εταιρία και το 2018 και το 2017 εμφανίζει το φαινόμενο ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της να υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 4,8 εκ ευρώ και 2,2 εκ ευρώ αντίστοιχα γεγονός που δημιουργεί ευλόγως θέμα βιωσιμότητας το οποίο υπερβαίνει η εταιρία λόγω των υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη που αναφέρει ότι εγγυώνται τη λειτουργία της.
Επίσης τα ίδια κεφάλαια είχαν υποχωρήσει κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου πράγμα που λύνεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με κεφαλαιοποίηση χρεών από τη Bella Bulgaria
Η κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της Bella Bulgaria γίνεται το 2019 αλλά το 2017 έχει προηγηθεί μια άλλη ενδιαφέρουσα κίνηση η συγχώνευση με την Unibel.
Επισημαίνεται ότι επίσης εντός του 2019 η Λακωνική χρηματοδοτείται από μια εταιρία Impala Holding OOD που εδρεύει στη Βουλγαρία με ποσό 2,86 εκ ευρώ το οποίο αποπληρώνεται όπως αναφέρεται στο ΓΕΜΗ εντός της χρήσης (χωρίς αυτό να είναι βέβαιο) ενώ την ίδια στιγμή το Μάιο του 2019 κεφαλαιοποιούνται 4,558 εκ ευρώ υποχρεώσεις προς την Bella Bulgaria.
Μέρος των υποχρεώσεων προέρχονται από την απορροφηθείσα Unibel η οποία το 2016 έκανε αύξηση κεφαλαίου 700.000 με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων αλλά στο τέλος της χρήσης είχε αρνητική καθαρή θέση. Η Unibel έκανε σύμβαση με τη Λακωνική για να πουλάει η δεύτερη τα προϊόντα της με αμοιβή «μεταβλητή που θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών» !!! που θα διενεργηθεί και θα εκκαθαριστεί μετά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων !!! 
Με ημερομηνία 30/06/2017 η Λακωνική απορρόφησε τη Unibel αυξάνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 724 χιλιάδες ευρώ και σχέση ανταλλαγής 1/7,89 με ισολογισμό της 30/6/2017 της Unibel να  αγνοείται. Δηλαδή έχουμε τη δημιουργία κεφαλαίου με την απορρόφηση της Unibel και ξανά δημιουργία κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Unibel που κουβαλήθηκαν μέσω συγχώνευσης στη Λακωνική.
Στο τέλος του 2017 οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη εμφανίζονται στον ισολογισμό 6,251 εκ ευρώ από 3,609 εκ ευρώ  ενώ το 2018 διαμορφώνονται σε 5,836 εκ ευρώ.
Οι αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών  από συνδεδεμένα μέρη το 2018 ήταν 8,2 εκ ευρώ και το 2017 6,6 εκ ευρώ ενώ το 2016 ύψους 5,9 εκ ευρώ.
 
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS