Ελλάκτωρ: Διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Ελλάκτωρ: Διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών
Ελλάκτωρ: Διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η Εταιρεία) ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι, σε συνέχεια της από 18 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωσής της και με την Απόφαση 177/6.2.2020 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης  Μελετών  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε: 
Η χορήγηση άδειας στην επισπεύδουσα εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για τη διενέργεια της εκποίησης 409 κοινών ονομαστικών μετοχών της, που αποτελούν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επισπεύδουσας, λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις από 21.05.2019 αποφάσεις των Γενικών τους  Συνελεύσεων.
Ο διορισμός της εταιρείας EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (“το Μέλος”) ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των προαναφερομένων μετοχών. 
Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%). 
Το Μέλος οφείλει αυθημερόν να ενημερώσει την Εταιρεία, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκποίησης, η Εταιρεία, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και τη διαδικασία προκειμένου οι δικαιούχοι μέτοχοι να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  κ.κ.  Μέτοχοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 8185078 και 210 8185076.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS