Αποκάλυψη: Μη σύννομη η πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της Impala Hellas

Αποκάλυψη: Μη σύννομη η πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της Impala Hellas
Δεν περιλαμβάνει πιστοποιητικό ορκωτού και απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού όπως προβλέπει η νομοθεσία-Τι (δεν) έλεγξε το ΓΕΜΗ
Την ώρα που η Impala hellas και η μέτοχός της Bella Bulgaria εμφανίζονται ως οι μελλοντικοί σωτήρες της Creta Farms ερωτήματα εγείρει η διαδικασία πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Impala Hellas στην οποία θα μεταβιβαστεί μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της πολύπαθης εταιρίας εφ όσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η πτωχευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο «Την 31/01/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2073799, το από 28/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», και διακριτικό τίτλο: «IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 153415801000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 15.000.000,00 ευρώ».
Όμως το άρθρο 20 νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών αναφέρει πως «Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου.»
Εξαίρεση αποτελούν οι μικρές ή πολύ μικρές εταιρίες κατηγορία στην οποία δεν ανήκει η Impala Hellas.
Επίσης βάση της νομοθεσίας τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα.
Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην έκθεση ή πρακτικό.
Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα».
Από τις διατάξεις του νόμου και τη δημοσιότητα μέσω ΓΕΜΗ της Impala Hellas προκύπτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις της νομοθεσίας περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Ερωτήματα όμως γεννώνται και για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ καθώς στη δημοσίευση για την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναφέρεται πως «η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019».
Ο έλεγχος πληρότητας σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ως «ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών».
Άραγε το ΓΕΜΗ έλεγξε αν υπήρχε στα έγγραφα πιστοποίηση από ορκωτό και απόσπασμα κίνησης λογαριασμού όπως προβλέπει η νομοθεσία πριν δημοσιευτεί η πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου της Impala;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS