Το μπλόκο Κουτσολιούτσου στην Επιτροπή Ελέγχου της Folli Follie και οι επόμενες κινήσεις

Το μπλόκο Κουτσολιούτσου στην Επιτροπή Ελέγχου της Folli Follie και οι επόμενες κινήσεις
Ως ρελάνς του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ερμηνεύτηκε η στάση του πρώην ισχυρού άνδρα της Folli  Follie στη ΓΣ
Ως ρελάνς του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ερμηνεύτηκε η στάση του πρώην ισχυρού άνδρα της Folli  Follie στη γενική συνέλευση των μετοχών καθώς καταψήφισε την Επιτροπή Ελέγχου που εισηγήθηκε η νωπή και διορισμένη διοίκηση με δικαστική απόφαση μετά το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος έδωσε το παρόν στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση των μετόχων της στον 1 όροφο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο.  
Έδωσε την εικόνα ενός επισκέπτη αναζητώντας ως άγνωστος να βρει μία θέση στην αίθουσα ενώ οι μόνοι που τον πλησίασαν ήταν οι δημοσιογράφοι.
Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κράτησαν αποστάσεις όπως και το προσωπικό της εταιρείας. Η παρουσία του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κάτοχος του 2,6% του μετοχικού  κεφαλαίου.
Ο βασικός μέτοχος και  πατέρας του Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε στείλει γραπτώς τις θέσεις του για τα θέματα της  γενικής συνέλευσης καταψηφίζοντας με τη σειρά  του την πρόταση του νέου διοικητικού  συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής  Ελέγχου.
Τα  προτεινόμενα πρόσωπα ήταν των κκ Δοντά, Πεντάζου και Ιωαννίδη. Η άρνηση των βασικών μετοχών να δώσουν θετική ψήφο στη νέα σύνθεση της  επιτροπής ελέγχου, είχε  ως στόχο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και στο πρόσωπο του κ. Δοντά καθώς στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί εντάσεις και διαφωνίες με την οικογένεια Κουτσολιούτσου.  
Η καταψήφιση της Επιτροπής Ελέγχου είναι ένα νέο νομικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα αρχικά από το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και σε δεύτερο στάδιο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση του κ. Σάμιου πρέπει να ανακοινώσει σήμερα το διορισμό  νέων μελών της επιτροπής ελέγχου και ταυτόχρονα να ορίσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών για επισφραγιστεί ο διορισμός τους για να είναι νόμιμος.  
Την ίδια στιγμή ως Εποπτική Αρχή πρέπει πληροφορηθεί άμεσα τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η διοίκηση που ίδια  διόρισε με δικαστική απόφαση.
 Νομικοί κύκλοι με πιο αυστηρή προσέγγιση ισχυρίζεται πως η Εποπτεύουσα Αρχή  είναι στα όρια της νομιμότητας καθώς διορίζει το διοικητικό συμβούλιο  και εποπτεύει κι αν προκύπτουν ευθύνες για την ίδια
Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται με το νόμο 4449/2017 με το άρθρο 44.
Για τις περιπτώσεις που η διοίκηση μιας  εισηγμένης παραβιάζει τη νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10  του νόμου 3016/2002.
Πάντως η διοίκηση της  εταιρείας πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το βασικό μέτοχο και την  οικογένεια  Κουτσολιούτσου για να εξασφαλίσει την συγκατάθεση τους έτσι ώστε  να μη καταψηφιστεί η νέα πρόταση.
Στην περίπτωση που δεν  οι  βασικοί  μέτοχοι δεν δώσουν  τη συγκατάθεση  τους  δεν αποκλείεται να ζητηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση καθώς το δικαίωμα διορισμού μελών αφορά μόνο για τα διοικητικά συμβούλια  ενώ δεν είχε προβλεφθεί και αντίστοιχο δικαίωμα για την Επιτροπή Ελέγχου.
 Ένας ακόμη νομικός γρίφος είναι πως θα γίνει η αντικατάσταση της προηγούμενης  Επιτροπής η οποία  είχε τη νόμιμη έγκριση της γενικής συνέλευσης.
Επιπλέον πώς  η διορισμένη Επιτροπή Ελέγχου που δεν έχει εξασφαλίσει την έγκριση της  γενικής  συνέλευσης μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες με βάση  τη νομοθεσία.              
 
Τα  καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου:
 
Α) Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιοτητας της,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS