Οι εκπλήξεις στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση που ψηφίζεται τέλος Μαρτίου και οι υπερεξουσίες της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Οι εκπλήξεις στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση που ψηφίζεται τέλος Μαρτίου και οι υπερεξουσίες της Επ. Κεφαλαιαγοράς
Οι υπεραρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι ορκωτοί, οι κοινοτικές οδηγίες και οι μικροπιστώσεις
Στο τέλος της επόμενης ή τις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εταιρική  διακυβέρνηση ενώ η ψήφισή του εκτιμάται πως θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος του Μαρτίου.
Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ενώ δεν αποκλείεται εάν το Υπουργείο είναι έτοιμο να ενσωματώσει στο ίδιο νομοσχέδιο και τις μικροπιστώσεις.
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να περιλαμβάνει τρία επιμέρους νομοθετήματα:
- Την εταιρική διακυβέρνηση που αφορά τις εισηγμένες εταιρίες
- Την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
-Την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Σε ότι αφορά το τμήμα της εταιρικής διακυβέρνησης που είναι και το κατά βάση σκέλος του νομοσχεδίου παρουσίαση πραγματοποίησε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμορφώνει το ισχύον πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών στην Ελλάδα, εναρμονίζοντας το συνολικό πλέγμα διατάξεων με τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:
• Η υποχρέωση των εισηγμένων  εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλόλητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, πέραν όσων εν γένει ορίζει η εταιρική νομοθεσία για την υποχρέωση προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος.
• Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός αυξάνεται από δύο σε τρία, με παράλληλη αυστηροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης της ανεξαρτησίας τους.
• Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που υπέχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
• Η υποχρέωση, εφόσον ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται εκ των εκτελεστικών μελών, να ορίζεται αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών.
Επίσης, με το νομοσχέδιο αυτό:
- Εισάγονται δύο νέες διακριτές επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, η επιτροπή αποδοχών και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.  
- Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Ειδικότερα, προβλέπεται νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η υποχρέωση  θέσπισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της.
- Προβλέπεται πλέον η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένο από φορέα εγνωσμένου κύρους.
- Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό

Υπεραρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε ότι αφορά το τμήμα της ενίσχυσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Επιτροπή αποκτά υπεραρμοδιότητες έναντι όλων των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην εταιρική διακυβέρνηση ενώ αναμένεται να εξετάζει ενδελεχώς με τρόπο αντίστοιχο με εκείνο που το πράττει η ΤτΕ όλα τα μέλη στα δ.σ. των εισηγμένων επιχειρήσεων.
Στο ίδιο κεφάλαιο θα περιλαμβάνονται και σημαντικές διατάξεις που αφορούν στους ορκωτούς ελεγκτές (τρόπος ελέγχου κλπ).

Ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο

Πρόκειται για την Οδηγία ενθάρρυνσης μακροπρόθεσμης συμμετοχής των μικρών μετόχων.
Πρόκειται για την οδηγία Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Πρόκειται για τον Κανονισμό των τιτλοποιήσεων.
Μέσα στο νομοσχέδιο εφόσον υπάρξει η σχετική δυνατότητα θα ενταχθούν όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές και οι μικροπιστώσεις.

Ειρήνη Σακελλάρη
Irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS