Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση των εισφορών – Τα ποσά και οι κερδισμένοι

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση των εισφορών – Τα ποσά και οι κερδισμένοι
Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν, (για τον Ιανουάριο) στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr/epilego/.
Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης μαζί με τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ως εξής:

Kατηγορίες    Εισφορές     Υγεία    ΥΓΕΙΑ     Ανεργίας    Σύνολο
                Χρήμα    σε είδος
1η κατηγορία    155        5    50        10        220
2η κατηγορία    186        6    60        10        262
3η κατηγορία    236        6    60        10        312
4η κατηγορία    297        6    60        10        373
5η κατηγορία    369        6    60        10        445
6η κατηγορία    500        6    60        10        576

Η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει όπως και πριν και για τα μέλη ΔΣ  των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη,  για τους διαχειριστές ΙΚΕ, για τον εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ, κ.λπ.).
Οι ασφαλιστικές εισφορές προσαυξάνονται: Από 1.1.2023 από 1.1.2024Από 1.1.2025 και μετά
Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. (Εκτός της εισφορά υπέρ ανεργίας)    

Νέοι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Για όλους τους νέους ελεύθερους  επαγγελματίες (και όχι μόνο τους επιστήμονες όπως προβλέπουν οι υφιστάμενες διατάξεις του ν.4387/2016) καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους θεσπίζεται ειδική κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών η οποία ισχύει για (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος ύψους 136 ευρώ.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης και μέχρι 31/12/2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από 1/1/2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών.

Ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης  ΕΤΕΑΕΠ

Θεσπίζεται νέο πλαίσιο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες (οι οποίοι είχαν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης) και τους έμμισθους δικηγόρους. Συγκεκριμένα τα εν λόγω πρόσωπα από την 1.1.2020 και εφεξής κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες καταβάλλοντας τα αντίστοιχα σταθερά ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους ασφαλισμένους, το οποίο αποσυνδέεται από ύψος αποδοχών ενώ παράλληλα διατηρείται η εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική στο ίδιο ποσό που ίσχυε πρωθύστερα.

Πίνακας: Κατηγορίες εισφορές Επικουρικής Σύνταξης

Ασφαλιστικές κατηγορίες    Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)    Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ
(από 1/6/2022)
1η κατηγορία     42            39
2η κατηγορία    51            47
3η κατηγορία     61            56
 Από 1.1.2023, από 1.1.2024 και από 1.1.2025 και μετά προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.     
 
Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΑΠΑΞ

Οι ασφαλισμένοι αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (οι οποίοι είχαν και έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης) και όλοι οι πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από 1-1-2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές κατηγορίες    Ποσά
εισφορών εφάπαξ  
1η κατηγορία             26
2η κατηγορία            31
3η κατηγορία             37
 
Από 1.1.2023, από 1.1.2024, από 1.1.2025 και μετά προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Προσαύξηση  κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις τρεις είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο

Εισφορές αγροτών (ΟΓΑ)
 
Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίες    Για το 2020    Εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ    Σύνολο
1η κατηγορία    87    2    3    29    121
2η κατηγορία    104    2    3    35    144
3η κατηγορία    132    3    3    35    173
4η κατηγορία    166    3    3    35    207
5η κατηγορία    207    4    3    35    249
6η κατηγορία    280    6    3    35    324

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίες    Για το 2021    Εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ    Σύνολο
1η κατηγορία    89    2    3    29    123
2η κατηγορία    107    2    3    35    147
3η κατηγορία    136    3    3    35    177
4η κατηγορία    171    3    3    35    212
5η κατηγορία    212    4    3    35    254
6η κατηγορία    288    6    3    35    332

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίες    Για το 2022    Εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ    ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ    Σύνολο
1η κατηγορία    91    2    3    29    125
2η κατηγορία    110    2    3    35    150
3η κατηγορία    139    3    3    35    180
4η κατηγορία    175    3    3    35    216
5η κατηγορία    218    4    3    35    260
6η κατηγορία    295    6    3    35    339

Από 1.1.2023    από 1.1.2024    Από 1.1.2025 και μετά
Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. (Εκτός της εισφοράς υπέρ αγροτικής εστίας)    Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Κανόνες επιλογής - «Επιλέγω Ελευθέρα»

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.
Η επιλογή γίνεται κάθε έτος και κάθε φορά, αν θέλουμε, μπορούμε να αλλάζουμε κατηγορία. Η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Υπολογισμός της Φορολογικής Ωφέλειας

Οι Ασφαλιστικές Εισφορές, εκπίπτουν, εφόσον καταβληθούν, από τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη. Η φορολογική ωφέλεια εξαρτάται από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, με βάση την κατωτέρω κλίμακα, που ισχύει από 1/1/2020: Για παράδειγμα :
Αν κάποιος ασφαλισμένος, το έτος 2020 έχει εισόδημα (κέρδος ), προ ασφαλιστικών εισφορών 35.000 ευρώ, και επιλέξει την ανώτερη κατηγορία ( 6η ) τότε :α) Θα πληρώσει ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 3.888 β) Θα έχει παράλληλα φορολογική ωφέλεια, σε σχέση αν εντασσόταν στην πρώτη κατηγορία = (3.888-1.452 ) = 2.436 Χ ( 36% + 6,50% = 42,50% ) = 1.035 ευρώ.
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonbpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS