Τί είπε η διοίκηση της Motor Oil στους αναλυτές - Οι πιστωτικές γραμμές της διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα για αδιάκοπη λειτουργία

Τί είπε η διοίκηση της Motor Oil στους αναλυτές - Οι πιστωτικές γραμμές της διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα για αδιάκοπη λειτουργία
Τί είπε η διοίκηση της Motor Oil στους αναλυτές
Η Motor Oil πραγματοποίησε την ετήσια ενημέρωση αναλυτών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αναφορικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της χρήσης 2019.
Τα κύρια σημεία αναφοράς της παρουσίασης παρατίθενται κατωτέρω:
-Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 14,2 MT εκατ. (14,4 MT εκατ. το 2018) ξεπερνώντας σημαντικά την ετήσια ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της
-Οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας – Αεροπορίας τη χρήση 2019 ανήλθαν στο  82,17% του συνολικού όγκου πωλήσεων (82,51% το 2018) και η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας στο 85,75% του συνολικού όγκου πωλήσεων (90,87% το 2018)
-Η Εταιρία υλοποίησε εργασίες προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης την περίοδο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019 στη μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking), καθώς επίσης και ευκαιριακής συντήρησης σε άλλες μονάδες μετατροπής όπως εκρίθη αναγκαίο κατά τη διάρκεια της χρήσης
-Τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου της χρήσης 2019 της Εταιρίας επιβαρύνθηκαν εξαιτίας των συμπιεσμένων περιθωρίων διύλισης και των εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης ενώ  μέρος της επίδρασης αντισταθμίστηκε λόγω του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή 24% που εφαρμόστηκε επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης 2019
-Τη χρήση 2019 ο Όμιλος έθεσε τις βάσεις διαφοροποίησης των εσόδων του με την είσοδο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έργο κατασκευής 3 αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 9,4 MW) μία κίνηση που συνεχίστηκε με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητος 47 MW στις αρχές του 2020
-Η επίπτωση της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα φάση.
Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην αποτίμηση των αποθεμάτων πλην όμως, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες χαμηλές τιμές πρώτης ύλης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου, θα είναι εφάπαξ.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας είναι προσανατολισμένο στη δημιουργία υψηλότερων περιθωρίων διύλισης έναντι των κλαδικών.
Δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης του κλάδου.
Οι πιστωτικές γραμμές στη διάθεση της Εταιρίας διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού της κυκλώματος.
-Στις αρχές του Α' τριμήνου 2020 η Εταιρία ολοκλήρωσε εργασίες τακτικής συντήρησης του συγκροτήματος Mild Hydrocracker οι οποίες σήμερα, λόγω των προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.    

Βασικά οικονομικά μεγέθη μητρικής εταιρίας χρήσης 2019

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 359,6 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι 411,1 εκατ. τη χρήση 2018.
Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 268,7 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι κερδών 317 εκατ. τη χρήση 2018.
Τα Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 205,5 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι κερδών 228,1 εκατ. τη χρήση 2018.

Ενοπποημένα βασικά οικονομικά μεγέθη χρήσης 2019

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 474 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι 495,1 εκατ. τη χρήση 2018.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 3030,4 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι κερδών 355,4 εκατ. τη χρήση 2018.
Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 224,2 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι κερδών 254,7 εκατ. τη χρήση 2018.

Μέρισμα

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή συνολικού ποσού 127,4 εκατ. ευρώ (ήτοι 1,15 ευρώ/μετοχή) ως μέρισμα για τη χρήση 2019 που υποδηλώνει ποσοστό διανεμόμενου μερίσματος προς καθαρά κέρδη (payout ratio) 62% έναντι 63% την προηγούμενη χρήση.
Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται άνω του 10% λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα τιμής της μετοχής της Εταιρίας.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS