Αδυνατούν οι εισηγμένες να κάνουν εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19

Αδυνατούν οι εισηγμένες να κάνουν εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19
Όπως αναφέρουν οι εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα για τη χρήση 2019 δεν μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού
Αδυνατούν οι διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις επιπτώσεις του Covid-19.
Όπως αναφέρουν στα αποτελέσματα που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής για τη χρήση 2019 και τις προοπτικές του 2020, η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων είναι σχεδόν αδύνατη και οι περισσότερες εταιρείες εστιάζουν στη ρευστότητα και σε μέτρα προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών τους.
Πιο αναλυτικά οι εταιρείες αναφέρουν:
Motor Oil: Η επίπτωση της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα φάση.
Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην αποτίμηση των αποθεμάτων πλην όμως, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες χαμηλές τιμές πρώτης ύλης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου, θα είναι εφάπαξ.
Δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης του κλάδου.
 Οι πιστωτικές γραμμές στη διάθεση της Εταιρείας διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού της κυκλώματος.
Επιπλέον σημειώνουν πως πολλά θα εξαρτηθούν από τα μέτρα που θα λάβουν οι κυβερνήσεις.
Viohalco: Καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊόυ που προκαλεί τη νόσο Covid-19 συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η πρόβλεψη της πλήρους έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών επιπτώσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.
Οι εταιρίες της Viohalco έχουν ήδη ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και μέτρα προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αξιολογούν τις επιπτώσεις στη λειτουργική δραστηριότητα.
Η παρατεταμένη εξάπλωση του ιού Covid-19 αναμένεται να επηρεάσει τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, αλλά ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων οι σημαντικότεροι σχετίζονται με τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν από τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης και με
περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας εν γένει.
Ωστόσο, οι εταιρίες Viohalco, δεδομένης της διαφοροποίησης του επιχειρησιακού χαρτοφυλακίου και τη στέρεη οργανωτική δομή, συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη.
Τιτάν: Η έξαρση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε σημαντική αβεβαιότητα ως προς τις μακροοικονομικές προοπτικές.
Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας και ο κλάδος μας έχει μικρότερη έκθεση στις άμεσες συνέπειες της έξαρσης του ιού από τους περισσότερους άλλους κλάδους, αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει.
Σήμερα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κρίση του κορωνοιού και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία.
Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας.
Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.
Μυτιληναίος: Η εμφάνιση του COVID-19 έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.
Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η Εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.
H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022.
Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Frigoglass: Για το επόμενο διάστημα, αναμένουμε ότι τα αποτελέσματά μας για το 2020 θα επηρεαστούν από το ευμετάβλητο περιβάλλον της αγοράς, το οποίο είναι ενισχυμένο από την πανδημία COVID-19.
Στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης στις βασικές αγορές.
Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων, επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω διείσδυση στην αγορά με την απόκτηση νέων πελατών και στην ανάπτυξη εμπορικών δικτύων μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων, καθώς και στην παροχή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας στην Ευρώπη.
Στον κλάδο Υαλουργίας, αναμένουμε ότι η αύξηση της δυναμικότητας στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών το τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο στις πωλήσεις λόγω της διακοπής λειτουργίας του κλιβάνου για όσο διάστημα συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του.
Οι συνεχείς πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων από την αγορά πρώτων υλών μέσω της βελτιστοποίησης της βάσης προμηθειών για αγορά σημαντικών υλικών, της συστηματικής τυποποίησης και απλοποίησης υλικών και προϊόντων καθώς και της βελτίωσης της παραγωγικότητας, θα αυξήσουν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους το 2020.
Παρότι το πρώτο τρίμηνο εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, παραμένουμε σε εγρήγορση για τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.
Η πανδημία COVID-19 είναι σύνθετη και εξελίσσεται γρήγορα, επομένως, δεν είμαστε σε θέση αυτή τη χρονική στιγμή να εκτιμήσουμε πλήρως τις πιθανές συνέπειές της στα αποτελέσματά μας.
Εικάζουμε ότι οι κύριες συνέπειές στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης θα οφείλονται στον αυξημένο χρόνο παραλαβής των εισαγόμενων πρώτων υλών από την Κίνα και την Ιταλία, καθώς και στο αυξημένο μεταφορικό κόστος.
Στον κλάδο Υαλουργίας, η επιδημία έχει επηρεάσει τις μετακινήσεις εξειδικευμένων μηχανικών στη Νιγηρία για το έργο ανακατασκευής του κλιβάνου και τις αποστολές σχετικών υλικών, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας. Εκτιμάμε ότι ο κλίβανος θα έχει τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020.
Αυτή η εκτίμηση είναι βασισμένη στα σημερινά δεδομένα.
Autohellas: Το 2020 εξελίσσεται σε μια χρονιά αβεβαιότητας λόγω του ιού COVID-19 που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου Autohellas και είναι πολύ νωρίς για οποιεσδήποτε εκτιμήσεις.
Παρόλα αυτά, με την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και τη δομή του Ομίλου πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις.
Οι δύο πυλώνες δραστηριοποίησης, των μισθώσεων και της εμπορίας αυτοκινήτων, δημιουργούν ισχυρές συνέργειες και παρέχουν την απαιτούμενη, για την περίσταση, ευελιξία.
Μοτοδυναμική: «Το 2019 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά.
Από την μια η έμφαση στην κερδοφορία για Yamaha και Porsche και από την άλλη η επιτυχής ενσωμάτωση της Sixt με σημαντικά θετική συνεισφορά ήδη  από την πρώτη χρονιά.
Με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα ξεκίνησε και το 2020 μέχρι και το τέλος  Φεβρουαρίου.
Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία του COVID‐19 άλλαξαν ριζικά την  εικόνα αλλά και τις προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς.
Η μέχρι στιγμής ορατότητα δεν επιτρέπει προβλέψεις για την έκταση και την διάρκεια των αρνητικών επιπτώσεων.
Είμαστε σίγουροι όμως ότι, όπως και σε άλλες δύσκολες στιγμές, θα επιδείξουμε αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση ώστε να  επανέλθουμε στην αναπτυξιακή μας πορεία το ταχύτερο δυνατό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS