ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 25,1084% το ποσοστό της Reggeborgh Invest

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 25,1084% το ποσοστό της  Reggeborgh Invest
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 25,1084% το ποσοστό της  Reggeborgh Invest
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σε συνέχεια της από 19/4/2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 20/3/2020 παρήλθε η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος του χρηματοπιστωτικού μέσου που κατείχε και θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόκτηση 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου, ο Αριθμός  μετοχών και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου, μετά και την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ανέρχεται σε 25.968.005 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 25,1084% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.
Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα  και  δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS