Τι έδειξε το πρώτο εξάμηνο της Φ.Νάκας που έληξε 31/12/19 – Στο ecommerce «ποντάρει» η εισηγμένη

Τι έδειξε το πρώτο εξάμηνο της Φ.Νάκας που έληξε 31/12/19 – Στο ecommerce «ποντάρει» η εισηγμένη
Χαμηλός ο καθαρός δανεισμός της Νάκας στο εξάμηνο και πολύ καλή η πορεία των ταμειακών ροών
Σταθεροποιητικά κινήθηκαν τα κέρδη της Φίλιππος Νάκας στο πρώτο εξάμηνο που έληξε στις 31/12/19, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε.
Όπως αναφέρει η εταιρεία κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου είναι η ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των προσπαθειών περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19 και πέρα της 30ης Απριλίου 2020, η οποία εκτός της περαιτέρω απώλειας κύκλου εργασιών και μικτού κέρδους, θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες, σημαντική ύφεση και περιορισμό της κατανάλωσης καθώς και ενδεχομένως νέα δημοσιονομική κρίση.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη η πανδημία του κορωνοϊού – Covid-19, της οποίας οι οικονομικές επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της εταιρείας, δεν μπορούν επαρκώς να αποτιμηθούν, στο παρόν στάδιο.
Με αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών από την 11η Μαρτίου 2020 έχουν κλείσει τα ιδιόκτητα ωδεία της επιχείρησης και από την 18η Μαρτίου 2020 όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει η μητρική εταιρεία.
Μοναδική πηγή εσόδων της μητρικής εταιρείας παραμένει το ecommerce, στην λειτουργία και αναβάθμιση του οποίου, η εταιρεία τα τελευταία έτη έχει επενδύσει πολλά σε πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.
Επίσης συνεχίζεται έως σήμερα η λειτουργία των καταστημάτων της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Κύπρο.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% περίπου συγκριτικά με το ποσό των 11,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με κέρδη 1,14 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση κατά 14% περίπου.
Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε η 1η εφαρμογή του IFRS 16, με την οποία 0,17 εκατ. ευρώ περίπου δαπανών, παρουσιάζονται ως αποσβέσεις και χρηματοοικονομικό κόστος αντί του κόστους διάθεσης.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 755 χιλ. ευρώ περίπου στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τα κέρδη 757 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 579 χιλ. ευρώ από 571 χιλ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 17,8 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 10,6 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται κάτω από 1 εκατ. ευρώ και την αποτίμηση στο ΧΑ στα 10 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 1,5 εκατ. ευρώ και κάλυψαν τις επενδυτικές εκροές και τις χρηματοδοτικές που περιελάμβαναν και επιστροφή κεφαλαίου, αυξάνοντας παράλληλα τα ταμειακά διαθέσιμα στα 3,2 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS