Αναβάλλονται διαγωνισμοί και έργα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού - Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Αναβάλλονται διαγωνισμοί και έργα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού - Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για αναβολή διενέργειας διαγωνισμών καθώς και παράταση προθεσμιών για τα δημόσια έργα
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για αναβολή διενέργειας διαγωνισμών καθώς και παράταση προθεσμιών για τα δημόσια έργα για το χρονικό διάστημα από 24/3/2020 έως 30/4/2020 με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
Ειδικότερα η σχετική απόφαση προβλέπει ότι:
- Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν,
κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.
- Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Aναθέτουσας/Προϊσταμένης / Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.
- Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της
Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που
άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020.

Πρώτα μέτρα για τις επιχειρήσεις στις υποδομές και τις κατασκευές

Η αναβολή διαγωνισμών και έργων είναι το πρώτο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στον κατασκευαστικό κλάδο.
Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την εκπόνηση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και κατασκευών.
Ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκ των πραγμάτων, υπολειτουργούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και ενημέρωσε ότι το Υπουργείο μελετά ενδεικνυόμενα και δυνατά μέτρα στήριξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, αλλά και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναλόγως του προτεινόμενου μέτρου.
Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί τα στοιχεία κινήσεων που λαμβάνει από τις εταιρείες και ότι θα εξεταστούν οι συνέπειες της αναμενόμενης μεγάλης πτώσης, στο πλαίσιο και των προβλέψεων των σχετικών συμβάσεων.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS