Έρευνα: Το 92% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από τον κορωνοϊό

Έρευνα: Το 92% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από τον κορωνοϊό
Το 92% των επιχειρήσεων έχουν επηρεαστεί από τον κορωνοϊό
Η παγκόσμια εμφάνιση και εξάπλωση του COVID-19, έχει προκαλέσει την ανησυχία τόσο της διεθνούς κοινότητας υγείας, αλλά και της οικονομικής κοινότητας εν γένει.
Η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αρνητικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικοί τομείς της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό.
Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις του COVID-19 το διάστημα 16/03 έως 20/3, με τη συμμετοχή 281 εταιριών και οργανισμών.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχουσών εταιριών επηρεάστηκε από τις συνέπειες του ιού με αποτέλεσμα να αναμένουν μείωση των προβλεπόμενων εσόδων τους.
Το συντριπτικό ποσοστό ύψους 92% των εταιριών έχουν επηρεαστεί από το ξέσπασμα του ιού COVID-19.
Ωστόσο, όπως φαίνεται υπάρχουν εταιρίες που δεν
έχουν επηρεαστεί καθόλου ή ελάχιστα από τον ιό (8%).
Αυτές οι εταιρίες ανήκουν κυρίως στον τομέα των F&B, της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αντίθετα, οι εταιρίες που ανέφεραν ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής επηρεαστεί από το ξέσπασμα του COVID-19 απάντησαν πως προσβλέπουν ακόμη και σε μια πιθανή αύξηση των εσόδων.
Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, πως οι περισσότερες από τις μικρού μεγέθους εταιρίες (<50 εργαζομένους), αναμένουν σημαντική μείωση των εσόδων τους κατά 50% και παραπάνω.
Επίσης, σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχουσών εταιριών, τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής θα γίνουν άμεσα αντιληπτά και σε λιγότερο από 1 έως και 3 μήνες θα έχουν φανεί οι αρνητικές
επιπτώσεις της παρούσας ύφεσης στην οικονομία.
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές εταιρίες δήλωσαν πως έχουν επηρεαστεί οι εισαγωγικές/εξαγωγικές τους δραστηριότητες.
Τα προβλήματα στις μετακινήσεις και η αβεβαιότητα και αδυναμία στην λήψη αποφάσεων, καθώς και η μειωμένη ζήτηση για το προϊόν τους είναι τα βασικότερα προβλήματα που φαίνεται ότι απασχολούν τις επιχειρήσεις.
Ακόμη ένα σημείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως σχεδόν στο σύνολό τους οι εταιρίες, κρίνουν ότι θα μειωθούν οι προγραμματισμένες τους επενδυτικές αποφάσεις και οι περισσότερες πιστεύουν ότι θα μειωθεί η ανάπτυξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.
Όπως και προηγουμένως, οι εξαιρέσεις έγκεινται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας, αλλά και της υγείας αναμένουν θετικές εξελίξεις τόσο στις επενδυτικές τους αποφάσεις όσο και στην απασχολησιμότητα.
Επιπρόσθετα, οι εταιρίες ανέφεραν πως λόγω του COVID-19 έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Η εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η ψηφιοποίηση των περισσότερων συστημάτων τους, καθώς και η ακύρωση όλων των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων (ταξίδια, συνέδρια, συναντήσεις), συγκαταλέγονται στις ενέργειες που πραγματοποίησαν οι περισσότερες εταιρίες, ως μία προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου.
Σε επόμενο στάδιο οι εταιρίες φαίνεται ότι επανεξετάζουν τη στρατηγική και τον προϋπολογισμό τους, περικόπτουν τις δαπάνες τους και επανεκτιμούν τα προβλεπόμενα έσοδά τους.
Ορισμένες από τις συμμετέχουσες εταιρίες έχουν ήδη προβεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεών τους εφαρμόζοντας την πολιτική “μένουμε σπίτι”, ενώ όσες δεν δύναται να κλείσουν, λόγω της
φύσης της εργασίας, προβαίνουν σε λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.
Όσον αφορά στα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος στα μέσα αυτής της κρίσης, οι εταιρίες ανέφεραν πρωτίστως ότι χρειάζεται η επιβολή μέτρων για τη χρηματοοικονομική τους στήριξη.
Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί το πάγωμα πληρωμών-οφειλών και γενικότερα των φορολογικών τους υποχρεώσεων προς το κράτος και η προσαρμογή των δανείων τους, είτε με την αναστολή δανειακών υποχρεώσεων, είτε με τη χορήγηση δανείων με χαμηλά ή μηδενικά επιτόκια.
Επίσης κρίνουν πως πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα τήρησης της πολιτικής “μένουμε σπίτι” και να κλείσουν όλες οι εταιρίες (εκτός από εκείνες με είδη πρώτης ανάγκης).
Ορισμένες εταιρίες δήλωσαν ότι σημαντικό είναι να ρυθμιστούν τόσο οι εργοδοτικές εισφορές, όσο και να ενισχυθούν τα κονδύλια για τις πληρωμές των εργαζομένων από το κράτος σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει.
Σημαντική βάση στην ενδυνάμωση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιριών από το σπίτι θα αποτελέσουν οι συνέργιες του κράτους με τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ώστε να ενισχυθούν οι
ψηφιακές υποδομές σε όλη τη χώρα.
Η στοχευμένη ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος και η εφαρμογή των οδηγιών από τις επιχειρήσεις μπορούν να συντελέσουν στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης αυτής απειλής και να αναστρέψουν το υφεσιακό αυτό κλίμα.

Επίδραση του COVID-19 στους τομείς λειτουργίας των εταιριών

Αξιολογώντας τις απαντήσεις των εταιριών, φαίνεται ότι η καθημερινή λειτουργία και τα έσοδα έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από το ξέσπασμα του COVID-19.
Αντίθετα, η παραγωγή έχει
κλονιστεί λιγότερο, καθώς η ζήτηση κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζει να είναι αυξημένη. 

Image

Αναθεώρηση προϋπολογισμού των εταιριών

Η εμφάνιση του νέου αυτού ιού δείχνει πως οι εταιρίες δρουν με αβεβαιότητα και είναι ιδιαίτερα διχασμένες για το μέλλον τους, κάτι που έχει αναγκάσει το 45% να προβεί σε αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Βαθμός επίδρασης του COVID-19 στα έσοδα των εταιριών

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχουσών εταιριών ύψους 41%, φαίνεται πως κρίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να φανεί κάποια επίπτωση στα έσοδά τους.
Η πλειοψηφία των απαντήσεων (56%) πιστεύει ότι θα υπάρξει μείωση των εσόδων τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν την ακριβή ζημία στα έσοδά τους.
Αξίζει να επισημανθεί πως το 3% φαίνεται πως υπολογίζει μία πιθανή αύξηση ή μηδενική επίδραση στα έσοδά τους.
Οι εταιρίες αυτές ανήκουν στον τομέα πώλησης τροφίμων και τεχνολογικών προϊόντων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι, πως οι περισσότερες εταιρίες μικρού
μεγέθους (με <50 εργαζομένους), εκφράζουν έντονη ανησυχία αναφορικά με τα προβλεπόμενα έσοδά τους και αναμένουν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 50%.

Image

Χρονικό περιθώριο εμφάνισης επιπτώσεων του COVID-19

Το παρόν ερώτημα κατέγραψε τη χρονική εκτίμηση των συμμετεχόντων για την εμφάνιση των πρώτων επιπτώσεων στην εταιρία τους, σε περίπτωση συνέχισης του φαινομένου.
Το συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 81%, κρίνει πως θα χρειαστούν το μέγιστο 3 μήνες, ώστε να φανούν τα πρώτα σημάδια επίπτωσης στην εταιρία τους.
Διακρίνεται λοιπόν μία γενικότερα έντονη ανησυχία σχετικά με τις συνέπειες του ιού, οι οποίες όπως όλα δείχνουν θα κάνουν πολύ άμεσα την εμφάνισή τους.
Image

Χρονικό διάστημα για επιστροφή των εταιριών στο κανονικό επίπεδο λειτουργιών

Πολλές εταιρίες λόγω της υφιστάμενης αβέβαιης κατάστασης, δεν είναι σε θέση να προβλέψουν το διάστημα που απαιτείται για την επαναπροσαρμογή τους στο κανονικό επίπεδο λειτουργιών (59%).
Παρόλα αυτά αρκετές εταιρίες (31%) θεωρούν ότι το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει και την ύφεση του φαινομένου, οπότε και θα είναι σε θέση επιστροφής στις φυσιολογικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Επίπτωση του COVID-19 στην απασχολησιμότητα των εταιριών

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του ιού στον τομέα της απασχόλησης, παρατηρείται και εδώ μία αρνητική επίδραση (75%).
Η γενική αβεβαιότητα προκαλεί διαταράξεις στις επενδύσεις των εταιριών και όσον αφορά στο προσωπικό.
Αξίζει να σημειωθεί πως και στην προκειμένη περίπτωση, εταιρίες που κινούνται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και στην τεχνολογία, φαίνεται ότι αναμένουν θετικές εξελίξεις ακόμα και στον τομέα της απασχόλησης, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε προσωπικό.

Image

Επιπρόσθετα μέτρα λήψης από το κράτος

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις που καταγράφηκαν φαίνεται ότι ανησυχούν ιδιαιτέρως για το οικονομικό τους μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες εταιρίες επιζητούν τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού με την παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
Ένα προτεινόμενο μέτρο είναι η αναστολή των φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων των εταιριών, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνσή τους στη χορήγηση δανείων με χαμηλότερα επιτόκια. Επίσης, επιζητούν την εφαρμογή πολιτικών στήριξης αναφορικά με τις πληρωμές των εργαζομένων και το πάγωμα των εργοδοτικών εισφορών, ενώ είναι εξίσου απαραίτητη η κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά από το ξέσπασμα του φαινομένου.
Ένα επιπρόσθετο μέτρο που θεωρούν αναγκαίο οι εταιρίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φαινομένου, αποτελεί η απαγόρευση κυκλοφορίας ακόμη και μέσω της επιβολής προστίμων, καθώς και το κλείσιμο των εταιριών (εκτός εκείνες με είδη πρώτης ανάγκης - π.χ. τρόφιμα, φάρμακα).
Στο μέτρο αυτό είναι σημαντική η σύμπραξη του κράτους με τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της χώρας.
Τέλος, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών υγείας και η διασφάλιση κονδυλίων για την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων κατά του COVID-19, αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο μέτρο.
Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS