Στις 29/4 η Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Στις 29/4 η Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Στις 29/4 η Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
-Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).
-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
-Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
-Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας.
-Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2019.
-Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
-Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρίας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS