Τα νέα πρόστιμα από ΕΦΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας για τα «ελαστικά μοντέλα» απασχόλησης

Τα νέα πρόστιμα από ΕΦΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας για τα «ελαστικά μοντέλα» απασχόλησης
Ποια τα μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης
Από σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 ξεκινούν τα νέα πρόστιμα από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας σε περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, με μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις επιπλέον απασχόλησης των μερικώς απασχολουμένων, η κάθε ώρα θα αμείβεται με προσαύξηση στο ωρομίσθιο 12% και εκτός από τα πρόστιμα θεσπίζεται η συστηματοποίηση των ελέγχων με τη διενέργεια υποχρεωτικών επανελέγχων, σε περιπτώσεις εργοδοτών που έχουν υποπέσει σε καταγεγραμμένο παράπτωμα.
Επίσης, αν εντός δέκα  εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα  μηνών, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.
Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου».

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας  

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης, ο οποίος πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης της αδήλωτης εργασίας.
Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, προβλέπεται η υποχρέωση του αρμοδίου Προϊσταμένου του ελεγκτικού οργάνου του e-Ε.Φ.Κ.Α. που διαπίστωσε την παράβαση της αδήλωτης εργασίας, να διενεργήσει επανέλεγχο στην επιχείρηση εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης, προκειμένου να διερευνηθεί η περίπτωση της υποτροπής.
Επιπροσθέτως, καταργείται η διάταξη που καθιέρωνε τον αναδρομικό και άνευ ετέρου καταλογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για το τρίμηνο αμέσως μετά την έκδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).
Έτσι  από 12-3-2020 και εφεξής καταργείται το πρόστιμο της ΠΕΠΑ και όσες πράξεις τυχόν εκδόθηκαν από δημοσιεύσεως της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και εφεξής ακυρώνονται οίκοθεν.
Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ), ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά την κείμενη νομοθεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή e-Ε.Φ.Κ.Α,), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Υ.Α.

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης  

Αν, εντός δέκα  εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα  μηνών, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.
Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών μειώνεται στο ποσό των 5.000  ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.  
Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 12-3-2020 και εφεξής και αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του ποσού του προστίμου, που έχει επιβληθεί στον εργοδότη,  η υποχρέωση του να μην προβεί σε μείωση του προσωπικού του.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
1. Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση, κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμώ των ατόμων που αυτός προσέλαβε, μετά τον έλεγχο.
Με τον όρο «απασχολούνταν» νοούνται οι εργαζόμενοι, για τους οποίους ο εργοδότης, κατά τον έλεγχο, τηρούσε τα νόμιμα προβλεπόμενα ασφαλιστικά στοιχεία (Πίνακας Προσωπικού, Αναγγελία Πρόσληψης κλπ).
2. Η αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, από πλήρη σε μερική, ή εκ περιτροπής απασχόληση,
3. Η θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα,
4. Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη,
5. Η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου.

Υποτροπή εργοδότη


Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, δηλαδή, εάν σε επανέλεγχο που πραγματοποιείται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι απασχολεί ανασφάλιστους εργαζομένους, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, προσαυξάνεται:
α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS