Παραιτήθηκε από το ΔΣ της Eurobank ο Θ. Καλαντώνης - Αναλαμβάνει πρόεδρος στην Eurobank FPS

Παραιτήθηκε από το ΔΣ της Eurobank ο Θ. Καλαντώνης - Αναλαμβάνει πρόεδρος στην Eurobank FPS
Η παραίτηση είναι σε συνέχεια της από 19.12.2019 ανακοίνωσής της σχετικά με τη συμφωνία με την doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα), με ισχύ από την 3η Απριλίου 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue, o κ. Θεόδωρος Καλαντώνης αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της θυγατρικής της Τράπεζας «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (Eurobank FPS).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS