Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Δρομέας – Περαιτέρω βελτίωση του τζίρου αναμένει το 2020

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Δρομέας – Περαιτέρω βελτίωση του τζίρου αναμένει το 2020
Βασική επιδίωξη της Διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού με σκοπό την περιστολή του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε ο όμιλος Δρομέας στη χρήση 2019.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% και στα 17,691 εκατ. ευρώ έναντι 16,745 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου κατέληξαν σε κέρδη 385 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 362 χιλ ευρώ της χρήσης 2018,
Τα καθαρά κέρδη λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας ενισχύθηκαν στις 413 χιλ. ευρώ από 86 χιλ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 26,3 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 35,6 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 1,63 εκατ. ευρώ, αποθέματα 14,3 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις 9,5 εκατ. ευρώ.
Μειωμένες οι λειτουργικές ταμειακές ροές καθώς αυξήθηκαν οι απαιτήσεις, αλλά κάλυψαν τις επενδυτικές και τις χρηματοδοτικές.
Βασική επιδίωξη της Διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού με σκοπό την περιστολή του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους του οποίου η εξυπηρέτηση είναι πολύ επιβαρυμένη σε σχέση με την επιβάρυνση που έχουν οι ανταγωνιστές μας του εξωτερικού.
Σημαντική βάση για τις πωλήσεις της εταιρείας είναι το έργο της Ευρωπαϊκής επιτροπής που της ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2015 για 2+1+1+1 έτη συνολικού προϋπολογισμού που αναμενόταν δυνητικά να φθάσει έως και τα 30 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα μέσω της συνεργασίας αυτής της δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει τις πωλήσεις των προϊόντων της στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης. Επίσης το έργο που ανέλαβε η εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2015 και για την επόμενη τριετία που αφορά την αποκλειστική κάλυψη των αναγκών για την προμήθεια επίπλων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Πυρηνική Έρευνα – CERN, έργο το οποίο συνεχίζουμε να εκτελούμε χωρίς νέα διακήρυξη διαγωνισμού.
Τα νέα έργα που κατόρθωσε το έτος 2019 να αποσπάσει η εταιρία συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς την χρονιά αυτή , (δύο συμβάσεις του Γερμανικού στρατού συνολικού ύψους 10,5 εκατ. ευρώ περίπου), ενίσχυσε μερικώς τον κύκλο των εργασιών της για το έτος 2019.
Επίσης το νέο έργο που ανέλαβε η εταιρεία στα τέλη του έτους 2017 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 6,5 εκατ. ευρώ για 3 +1 +1 έτη και το οποίο επίσης ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2018 δεν είχε ικανοποιητική απορρόφηση για το έτος 2019 αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας από το επόμενο έτος 2020.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS