Σήμερα κληρώνουν 25% έκπτωση φόρων, επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισ. και νέα 800άρια για αυτοαπασχολούμενους

Σήμερα κληρώνουν 25% έκπτωση φόρων, επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισ. και νέα 800άρια για αυτοαπασχολούμενους
Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής - δόσης του Απριλίου
Τελευταία ευκαιρία να γλιτώσουν 25% σε φόρους και δόσεις ρυθμίσεων έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θα εξοφλήσουν σήμερα αυτές τις υποχρεώσεις.
Έκπτωση 25% θα έχουν επίσης όσοι αυτοαπασχολούμενοι εξοφλήσουν τον ΦΠΑ πρώτου τριμήνου του 2020 σε μία δόση.
Το ποσό της έκπτωσης θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές προς την εφορία και είναι ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις να πληρώσουν λιγότερους φόρους εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ρευστότητα.


Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που θέλουν να κουρέψουν φόρους, δόσεις ρυθμίσεων και οφειλή ΦΠΑ για να τύχουν τις ανάλογες εκπτώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:   

1. Η έκπτωση 25% αφορά βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων, των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία καταβολής τους ως 31 Αυγούστου 2020, και λήγουν έως 30 Απριλίου εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

2. Δεν εμπίπτουν στην έκπτωση 25%:

-  Φορολογικές οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

- Οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

- Οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι.

3.  Την έκπτωση 25% για τις οφειλές και τις δόσεις ρυθμίσεων μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας, ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εισπράξουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

4. Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής / δόσης του Απριλίου. 
Για τον υπολογισμό του 75%, ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet. 
Η καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής, για κάθε οφειλή χωριστά. Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης (ΤΟ) ή ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), καταβάλλεται το 75% της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.


5. Έκπτωση ΦΠΑ με συμψηφισμό: 
Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται από την κρίση εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς έως και τις 30 Απριλίου το συνολικό ποσό της οφειλής του ΦΠΑ που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, αποκτούν την ευκαιρία να συμψηφίσουν ποσό ίσο με 25% επί της καταβληθείσας οφειλής με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.
Για παράδειγμα, επιχείρηση η οποία πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ ύψους 10.000 ευρώ έως τις 30 Απριλίου, εφόσον πληρώσει εμπρόθεσμα το σύνολο του ποσού, από τον Μάιο και μετά οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση όπως ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα μειωθεί κατά 2.500 ευρώ.
Ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ διενεργείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.
Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Εντωμεταξύ, σήμερα ανακοινώνεται η τελική κατανομή του 1 δισ. ευρώ που θα δοθεί ως χαμηλότοκο δάνειο με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 90.000 επιχειρήσεις που έχουν επιβολή αίτηση επιδότησης. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ποσού που θα λάβει η κάθε επιχείρηση και θα προβλέπει η σχετική υπουργική Απόφαση σύμφωνα με πληροφορίες είναι τα εξής:  

-         Οι μεταβολές του τζίρου. Όσο μεγαλύτερη είναι η πτώση τόσο θα αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας

-         Το κόστος των αγορών

-         Τα κέρδη

-         Το είδος της δραστηριότητας και η συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία

-         Το ταμειακό όφελος από τη μείωση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους και την αναστολή πληρωμών λόγω ένταξης στο πακέτο των μέτρων στήριξης

-         Ο αριθμός των εργαζομένων

Εξάλλου, 550.000 αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν  σήμερα την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ . Η οικονομική ενίσχυση αφορά αυτούς που κατέθεσαν αιτήσεις μέσω του MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ, ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και απασχολούν έως 20 εργαζόμενους.

 Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS