Συντομεύεται η απονομή συντάξεων χηρείας – ΟΓΑ από Σεπτέμβρη - Καθολικά από το τέλος του 2021

Συντομεύεται η απονομή συντάξεων χηρείας – ΟΓΑ από Σεπτέμβρη - Καθολικά από το τέλος του 2021
Πιλοτικά η ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων χηρείας και γήρατος στον ΟΓΑ από τέλη Αυγούστου - μέσα Σεπτεμβρίου
Από τέλη Αυγούστου - μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινά  πιλοτικά η ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων χηρείας και γήρατος στον ΟΓΑ από το σύστημα ΑΤΛΑΣ και θα επεκταθεί στο 85% του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων ως το τέλος του 2021.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από το επόμενο χρόνο θα μειωθεί ο χρόνος απονομής συντάξεων (κύριων και επικουρικών), εφάπαξ και προνοιακών επιδομάτων, που σήμερα ανέρχεται μέχρι τα 2,5 χρόνια σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σε 2-3 μήνες, από την στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.
Η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στον e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε από δύο μεγάλες κατηγορίες, τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση και όσοι από τούδε και στο εξής καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση, θα μπορούν να πάρουν κανονικά τις συντάξεις τους μέσα στον επόμενο μήνα.
Σημαντικό είναι ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία απονομής της ψηφιακής σύνταξης με την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών που οφείλονται.
Στο τέλος της διαδικασίας θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος ενώ αν διαπιστωθεί καταχώρηση ψευδών η παραπλανητικών στοιχείων θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται σύμφωνα με διάταξη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης είναι η εξής:
1. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».
2. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αίτηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
3. Με την υποβολή της αίτησης, και για το σκοπό της κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο της απονομής των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
4. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από το δικαιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ.ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
2. Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης  γίνεται βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος.
3. Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.
4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της απόφασης και οι διατάξεις βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή η απονομή της σύναξης.
5. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της απόφασης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από πλευράς του υπογράφοντος.
6. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτηση του. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ» και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
7. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εκκρεμείς Αιτήσεις

Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δύναται να εντάσσονται στηδιαδικασία απονομής.
Με τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας  της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS