Όμιλος Allianz: Καθαρά κέρδη 3,7% και φερεγγυότητα 190% «κόντρα» στην κρίση του Covid-19

Όμιλος Allianz: Καθαρά κέρδη 3,7% και φερεγγυότητα 190% «κόντρα» στην κρίση του Covid-19
H Allianz πέτυχε καλά αποτελέσματα ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020
Παρά το γεγονός ότι η  αναταραχή που προκαλείται από το COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η επιβράδυνση της οικονομίας έχουν σαφώς επιδεινώσει  τις επιχειρηματικές συνθήκες για τη βιομηχανία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Allianz με το καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και έναν ισχυρό ισολογισμό είναι καλά προετοιμασμένη για τη διαχείριση της κρίσης και έχει επιτύχει καλά αποτελέσματα ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η αύξηση των εσόδων, ανήλθε στο 3,7% από όλους τους τομείς (κλάδο Ζωής / Υγείας κ.α), με τα συνολικά έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση  5,7% σε 42,6 (1ο τρίμηνο 2019: 40,3) δις ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 22,2% σε 2,3 (3,0) δισεκατομμύρια ευρώ. Ο επιχειρηματικός τομέας της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανέφερε μια ισχυρή αύξηση στα λειτουργικά κέρδη λόγω της αύξησης των περιουσιακών στοιχείων στα έσοδα από τη διαχείριση.
Ζημίες που σχετίζονται με το COVID-19
Τα λειτουργικά κέρδη από τον επιχειρηματικό τομέα Life / Health μειώθηκαν εξαιτίας της ύφεσης της αγοράς, η οποία επηρέασε το επενδυτικό περιθώριο και το αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης.
Τα καθαρά έσοδα που αποδίδεται στους μετόχους μειώθηκαν στο 28,9% σε 1,4 (2,0) δισεκατομμύρια ευρώ κυρίως λόγω του χαμηλότερου λειτουργικού κέρδους.  
Το μη λειτουργικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε καθώς τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από την πώληση της Allianz Popular ήταν
περισσότερο από αντιστάθμιση από τις επιπτώσεις στην αγορά που σχετίζονται με το COVID-19. Ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής είχε εν μέρει αντισταθμιστικό αποτέλεσμα.Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν στο 27,8% σε 3,36 (4,65) ευρώ.
Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε σε 9,3% (πλήρες έτος 2019: 13,6%). Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II ήταν στα
190% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020, σε σύγκριση με 212% στο τέλος του 2019.
Ασφάλιση ακινήτου-ατυχήματος
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,2% σε 20,3 (19,5) δις ευρώ. Η Allianz Asia Pacific και η Allianz Turkey ήταν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν έντονα κατά 29,1% σε 1,0 δισ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα της αναδοχής πιέστηκε από αύξηση των ζημιών
από φυσικές καταστροφές και επιπτώσεις COVID-19. Οι υψηλότερες απαιτήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μια ισχυρή βελτίωση του δείκτη εξόδων μας.
Ο συνδυασμένος λόγος αυξήθηκε 4,1% σε 97,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.
«Το COVID-19 έχει επιδεινώσει τις συνθήκες λειτουργίας στον επιχειρηματικό μας τομέα Ακίνητα-Ατύχημα», δήλωσε ο Giulio Terzariol, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE. Οι επιπτώσεις  παραμένουν στο 94% καθώς συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε έντονα στην τεχνική υπεροχή στην αναδοχή και στη διαχείριση αξιώσεων προκειμένου να πλοηγηθούμε επιτυχώς σε αυτήν την κρίση από κοινού με τους πελάτες μας"
Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε 0,8 (1,1) δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτό οφειλόταν κυρίως σε χαμηλότερο επενδυτικό περιθώριο, κυρίως λόγω υψηλότερων απομειώσεων μετά την αγορά.
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19% Assets. Τα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού τρίτων (AuM) μειώθηκαν κατά 129 δις ευρώ σε 1.557 δισ, σε σύγκριση με το τέλος του 2019. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε αρνητικά επιπτώσεις στην αγορά 107,6 δις ευρώ και καθαρές εκροές 46,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως τον Μάρτιο. Το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε σε 2.134 δισ. Ευρώ.Ο λόγος κόστους-εσόδων (CIR) μειώθηκε κατά 2% σε 61,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.  Τα λειτουργικά κέρδη τέλος αυξήθηκαν κατά 18,6% σε 679 (573) εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonisvasilopoulos1@gmail.com
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS