Τρία χρόνια copy paste του ορκωτού στη Lavipharm για το on ongoing concern!!!

Τρία χρόνια copy paste του ορκωτού στη Lavipharm για το on ongoing concern!!!
Η ιστορία που επαναλαμβάνεται ως φάρσα και οι αυξήσεις κεφαλαίου σε θυγατρική χωρίς λεφτά αλλά με εισφορές σε είδος και με σφραγίδα ορκωτού!!!
Κι όμως επί τρία συναπτά έτη στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή στις οικονομικές καταστάσεις της Lavipharm υπάρχει το ίδιο ακριβώς απόσπασμα.
Συγκεκριμένα ο ορκωτός αναφέρει «Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 1 και 13 επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρονται οι ενοποιούμενες εταιρείες των οποίων η καθαρή θέση κατά την 31/12/2019 είναι μικρότερη του ημίσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου ή και αρνητική.
Οι συνθήκες αυτές υποδεικνύουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα των ενοποιούμενων εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Όπως αναφέρεται στις παραπάνω σημειώσεις 1 και 13 επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης των ενοποιούμενων εταιρειών και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».
Με απλά λόγια έχουμε παρατήρηση copy paste όπου ο ορκωτός ναι μεν μιλά για κατάλληλα μέτρα αλλά την ίδια στιγμή επί τρία χρόνια η εταιρία έχει σχεδιάσει τόσο κατάλληλα μέτρα ώστε να συνεχίζει να υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Και το ερώτημα είναι αν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν παρατηρήσει το φαινόμενο και αν προβληματίζονται αλλά και τι ενέργειες έχουν κάνει.
Αν κάποιος δε ανατρέξει στις σημειώσεις 1 και 13 των οικονομικών  καταστάσεων δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για ουσιαστικές ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων παρά μόνο γενικόλογες αναφορές που επαναλαμβάνονται όπως για παράδειγμα «η αυστηρή επιλογή πελατολογίου»!!!
Επίσης μπορεί να διαπιστώσει λογιστικού χαρακτήρα αυξήσεις κεφαλαίου με  εισφορές σε είδος και αποτιμήσεις από  την ελεγκτική εταιρία PKF.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS