Η Lavipharm και η δημιουργική λογιστική διά των συγχωνεύσεων και της αποτίμησης από την PKF

Η Lavipharm και η δημιουργική λογιστική διά των συγχωνεύσεων και της αποτίμησης από την PKF
Το business plan που διαψεύστηκε αμέσως μετά τη χρήση του από την PKF, η ΑΜΚ στο παρά πέντε και οι αμείλικτοι αριθμοί
Μαθήματα δημιουργικής λογιστικής μέσω της τέχνης των συγχωνεύσεων με εισφορά σε είδους από αποτιμάται από πρόθυμες ελεγκτικές εταιρίες όπως η PKF παραδίδει η Lavipharm.
Ειδικότερα, στις 11.03.2019 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm η συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 3.492.000 που πραγματοποίησε η «Lavipharm Active Services Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων», 100% θυγατρική της εταιρεία.
Η συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση έγινε με εισφορά σε είδος, και ειδικότερα η Lavipharm A.E. εισέφερε στην Lavipharm Active Services A.E. το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην έτερη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Pharma PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρεία».
Το σύνολο αυτών των μετοχών αποτιμήθηκε από την PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. στο ποσό των € 3.492.000.
Πως προέκυψε όμως η αξία των 3,492 εκ ευρώ.
Η PKF στην έκθεση αποτίμησης που έχει ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2019 αναφέρει πως βασίστηκε μεταξύ άλλων σε στοιχεία pro forma της χρήσης του 2018, στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017 αλλά και στο επιχειρηματικό σχέδιο που τους προσκόμισε η διοίκηση.
Στο επιχειρηματικό σχέδιο η διοίκηση προβλέπει ότι από 3,3 εκ ευρώ τζίρο το 2018 θα φτάσει στα 6,6 εκ ευρώ το 2025 και τα κέρδη μετά φόρων από 172 χιλιάδες θα φτάσουν σε 338 χιλιάδες ευρώ το 2025.
Για την ιστορία στα δημοσιευμένα στοιχεία ήταν 153 χιλιάδες ευρώ δηλαδή περίπου 10% χαμηλότερα από τα στοιχεία που παρείχε η διοίκηση.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση η ανάπτυξη κυρίως θα προέλθει από συνεργασία με αλυσίδες super market και το 2019 είναι έτοιμα να λειτουργήσουν τα τρία πρώτα φαρμακεία σε χώρους «γνωστής αλυσίδας». Παρ ότι βρισκόμαστε στο 2020 αναζητήσαμε την «γνωστή αλυσίδα» και τα τρία φαρμακεία αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία.
Από την αποτίμηση βέβαια που έγινε με βάση το Μοντέλο Πορεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εταιρία και προφανώς τα κάνει δεκτά ο ορκωτός απουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία.
Όπως για παράδειγμα η πορεία των ιδίων κεφαλαίων τα προηγούμενα έτη ενώ δεν επισημαίνεται και το γεγονός ότι το 2018 οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν 7 χιλιάδες ευρώ μόλις και οι ελεύθερες ταμειακές αρνητικές κατά το ποσό των 750 χιλιάδων ευρώ περίπου.
Αυτό όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι «Την 18/01/2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το από 21/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου PHARMA PLUS με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 986.000 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/11/2018.
Χωρίς την αύξηση αυτή η εταιρία θα είχε αρνητικό κεφάλαιο.
Έτσι λίγο πριν τη λήξη της χρήσης γίνεται αύξηση κεφαλαίου και το κεφάλαιο γίνεται θετικό κατά 500 χιλιάδες ευρώ ενώ ήταν αρνητικό κατά 500.000 ευρώ.
Υπάρχει βέβαια το επιχείρημα ότι μπήκαν κεφάλαια για ανάπτυξη.
Όμως πως γίνεται το 1 εκ ευρώ αύξηση κεφαλαίου και ίδια κεφάλαια 500.000 ευρώ να μεταφράζονται σε αποτίμηση 3,492 εκ ευρώ δηλαδή μια αποτίμηση 7 φορές την καθαρή θέση και 17 φορές τα EBITDA αποτελεί ένα μυστήριο της λογιστικής επιστήμης που μπορεί να εξηγήσει η PKF αλλά και ο ορκωτός του ομίλου Lavipharm. Βέβαια το επιχειρηματικό σχέδιο πάνω το οποίο βασίστηκε η αποτίμηση προέβλεπε έσοδα της Pharma Plus το 2019 ύψους 3,946 εκ ευρώ από 3,3 εκ ευρώ το 2018.
Όμως στις οικονομικές καταστάσεις της Lavipharm για το 2019 αναφέρεται αύξηση τζίρου 7,2% δηλαδή ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 3,54 εκ ευρώ έναντι 3,946 εκ πρόβλεψης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επίσης τα κέρδη μετά φόρων αναφέρεται πως διαμορφώθηκαν σε 58 χιλιάδες ευρώ ενώ στην έκθεση αποτίμησης προβλέπονται κέρδη 187 χιλιάδες ευρώ!!!!
Βέβαια τι σημασία έχουν αυτά όταν ο κάθε ένα ορκωτός και εταιρία αποτιμά ότι θέλει και όσο θέλει και χωρίς καμία επίπτωση. Αλήθεια η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ τι άποψη έχουν επί του θέματος δεδομένου ότι η Lavipharm είναι εισηγμένη εταιρία;
Έχει ελεγχθεί το έργο του ορκωτού της από την ΕΛΤΕ;
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά με τη σειρά της έχει κάνει έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS