Μια ματιά στα αποτελέσματα της ΙΑΣΩ – Οι απομειώσεις έφεραν ζημιές, καλή πορεία στις ταμειακές ροές

Μια ματιά στα αποτελέσματα της ΙΑΣΩ – Οι απομειώσεις έφεραν ζημιές, καλή πορεία στις ταμειακές ροές
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 56,1 εκατ. ευρώ από 80 εκατ. ευρώ, αφού οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 28,3 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ
Ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ από κέρδη 13 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΙΑΣΩ στη χρήση 2019.
Ο όμιλος είχε πωλήσεις 95,7 εκατ. ευρώ από 99,2 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος προχώρησε σε μεγάλη απομείωση απαιτήσεων προηγούμενων ετών ύψους 13 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα EBITDA να υποχωρήσουν στα 7,8 εκατ. ευρώ από 25,6 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον λόγω λοιπών εξόδων ύψους 3,9 εκατ. ευρώ που αφορούν σε προμήθειες και αμοιβές συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας από τη δημόσια πρόταση εξαγοράς των μετοχών από την OCM επιβαρύνθηκε η τελική γραμμή.
Σημειώνεται πως το 2018 υπήρχε όφελος 6,7 εκατ. ευρώ από πώληση θυγατρικής.
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 56,1 εκατ. ευρώ από 80 εκατ. ευρώ, αφού οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 28,3 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές εκροές ήταν 4,9 εκατ. ευρώ από εισροές 15,1 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 34,1 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 131,5 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση στα 135,2 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 159 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS