Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Inform Lykos – Οριακό πέρασμα σε κέρδη

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Inform Lykos – Οριακό πέρασμα σε κέρδη
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 20 εκατ. ευρώ λόγω εξαγορών που έγιναν στη Ρουμανία και νέων επενδύσεων
Η βελτίωση των πωλήσεων της Λύκος, βελτίωσε το μικτό κέρδος και τα EBITDA, ενώ οι μικρότερες αποσβέσεις και η απουσία έκτακτων εξόδων έφερε ξανά κέρδη στον όμιλο.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,1 εκατ. ευρώ από ζημιά 6,8 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, ο αυξημένος φόρος δεν άφησε πολλά στους μετόχους.
Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του ομίλου Inform Λύκος το 2019 ενισχύθηκαν 6,6% έναντι του 2018 και ανήλθαν στα 72,4 εκατ. ευρώ από 67,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 6,2 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 13,9%.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 35 χιλ. ευρώ από ζημία 5,3 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 20 εκατ. ευρώ λόγω εξαγορών που έγιναν στη Ρουμανία και νέων επενδύσεων.
Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 4,6 εκατ. ευρώ αλλά μειωμένες έναντι του 2018.
Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες λόγω εξαγορών και επενδύσεων έφτασαν τα 8 εκατ. ευρώ μειώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα 4 εκατ. ευρώ και αυξάνοντας τον καθαρά δανεισμό.
Η καθαρή θέση του ομίλου ήταν στα 39,4 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 42,3 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε την αναφορά στον ισολογισμό σύμφωνα με την οποία στη χρήση 2019, ο Όμιλος προέβη σε τρεις συνολικά επιχειρηματικές συνενώσεις, οι δύο εκ των οποίων SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L. αφορούσαν επιχειρηματικές μονάδες κάτω από κοινό έλεγχο, αποκτηθείσες σε μια ενιαία συναλλαγή.
Μετά τη διενέργεια των σχετικών αποτιμήσεων και κατανομών των τμημάτων απόκτησης (Purchase Price Allocation), προέκυψαν σημαντικά άυλα περιουσιακά στοιχεία (κυρίως πελατειακές σχέσεις).

Η επίδραση της πανδημίας

Η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά του να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά του.
σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, σε ένα εύρος βέβαια λογικό με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι:
• Δεν θα απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
• Ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.
• Είναι κατάλληλη η εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την κατάρτιση των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS