Εθνική: Κέρδη 304 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του 2020 με αύξηση των προβλέψεων στα 486 εκατ.

Εθνική: Κέρδη 304 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του 2020 με αύξηση των προβλέψεων στα 486 εκατ.
ΕΤΕ: Κέρδη 304 εκατ. στο α΄τρίμηνο του 2020
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €409 εκατ. παρουσίασε ο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η Εθνική Τράπεζα, έναντι €131 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Η σταθεροποίηση των οργανικών αποτελεσμάτων και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις παρέχουν στην ΕΤΕ σημαντική ευελιξία σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές

H απάντηση της ΕΤΕ στην κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid19)

-H Τράπεζα αξιοποιεί την ανεπτυγμένη δυναμική μετασχηματισμού της για να αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση
-Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Τράπεζας
-Ταχεία και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας, με το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και αποδοτικότητα, να αγγίζει το 70% περίπου κατά το μέγιστο
-Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή σχεδόν 60 χιλ. αιτήσεων που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα
-Συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα στήριξης της Κυβέρνησης για την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων, καθώς και των δανείων σε επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου
-Επιτάχυνση της μετάβασης των πελατών μας σε ψηφιακά κανάλια μέσω διαφημιστικών ενεργειών και εισαγωγή νέων λειτουργιών: αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 60% και πλέον, με τους ενεργούς χρήστες να αγγίζουν τα 1,4 εκατ. τον Απρίλιο (+51% σε ετήσια βάση), και περισσότερους από 130 χιλ. πελάτες να έχουν εγγραφεί σε ψηφιακά δίκτυα από την αρχή του έτους έως σήμερα

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ύψους €409 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (€131 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019)

-Η σταθεροποίηση των οργανικών αποτελεσμάτων και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις παρέχουν στην ΕΤΕ στρατηγική ευελιξία, επιτρέποντας την απορρόφηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την αναμενόμενη επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού1, αφήνοντας ταυτόχρονα σημαντικό περιθώριο για διενέργεια προβλέψεων σχετιζόμενων με πωλήσεις / τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
-Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση σε €277 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και την πώληση χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II τον Ιούλιο 2019.
Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 53% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ. το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις
-Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+25% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης
-Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €775 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ τον Ιανουάριο (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) τον Φεβρουάριο (€264 εκατ.)
-Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €207 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-8% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-3% σε ετήσια βάση), με την αύξηση των αποσβέσεων να αντανακλά την αρνητική επίπτωση από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16) σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην ΠΑΝΓΑΙΑ (νυν «Prodea») στα μέσα του 2019
Οι δαπάνες προσωπικού ενσωματώνουν μέρος της θετικής επίπτωσης από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συνολική συμμετοχή να ανέρχεται σε 1,100 εργαζομένους, εκ των οποίων 300 αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020.
-Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €486 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 ενσωματώνουν την τρέχουσα εκτίμηση της Τράπεζας για τη συνολική επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού1, με τις σχετικές προβλέψεις να ανέρχονται σε €416 εκατ., ήτοι 143μ.β επί του μέσου όρου δανείων μετά προβλέψεων (μη ετησιοποιημένες). Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 96μ.β., εξαιρουμένων των προβλέψεων σχετιζόμενων με τις εκτιμώμενες επισφαλείς απαιτήσεις, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού1
-Τα κέρδη της περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €304 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (€41 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019), αντανακλώντας τη σταθεροποίηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία απορρόφησαν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συνολικής επίπτωσης της πανδημίας του κορωνοϊού1, καθώς και την πρόβλεψη για το νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ.
Image

Image
 

Το υπόλοιπο των ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας μειώθηκε σε €10.4 δισ. το Α’ τρίμηνο 2020

-Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56%, ενισχυμένος κατά περίπου 280μ.β. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, παρέχοντας στην ΕΤΕ ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική περαιτέρω μείωσης ΜΕΑ της Τράπεζας. Η μείωση ΜΕΑ συνεχίστηκε το Α’ τρίμηνο 2020 (-€0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας οργανικές ενέργειες
-Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ αυξήθηκαν σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, καθώς η βελτίωση των ροών κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους αναστράφηκε μερικώς τον Μάρτιο, αντανακλώντας την αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών αναμένεται να έχει θετικά οφέλη με αναδρομική ισχύ
Image

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε €44,0 δισ. (+€1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

-Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας αυξημένες εισροές κρατικών καταθέσεων, με τις καταθέσεις ιδιωτών να διατηρούν τη θετική τους δυναμική. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια
-Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €5,0 δισ. το Μάιο2 από €2,3 δισ. στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2019 και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (LTRO/TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω ενεχύρων ανέρχεται σε €4,3 δισ., με το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ να διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω των 30μ.β

Δείκτης CET1 στο 15,5%3, 12,6%3 ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9

-Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,5%3 το Α’ τρίμηνο 2020, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την εκτιμώμενη συνολική αύξηση των προβλέψεων απομείωσης ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού1 (113 μ.β. επί των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού), καθώς και την εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (41μ.β.) για το 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,6%3, μειωμένος κατά 14μ.β. σε σχέση με το τέλος έτους 2019
-Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,4%3 και υπερβαίνει κατά περίπου 490μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 11,5% για το 2020

Παύλος Μυλωνάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

«Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid19) αρχίζει να εισέρχεται στη δεύτερη φάση της με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας.
Η φάση αυτή θα είναι ακόμα πιο σύνθετη από την πρώτη, καθώς η αγορά θα δοκιμάσει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι οικονομικοί παράγοντες καλούνται να επωμιστούν σημαντικούς κινδύνους, ενώ οι τράπεζες θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των πελατών τους.
Η Ελλάδα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και να ανοίξει την οικονομία κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου του εποχικού της χαρακτήρα.
Η ΕΤΕ έχει δεσμευτεί να στηρίζει τους πελάτες Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην τρέχουσα περίοδο έντονης αβεβαιότητας, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα μέσω τόσο της διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, όσο και της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, σε συνδυασμό με τη σημαντική δέσμη μέτρων της Κυβέρνησης.
Τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού και η στρατηγική ευελιξία της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, με τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2020 να επαληθεύουν αυτόν τον ισχυρισμό. Πράγματι, η Εθνική Τράπεζα αντιμετώπισε αποφασιστικά το ζήτημα των προβλέψεων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, σχηματίζοντας προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους σχεδόν €0,5 δισ., συμπεριλαμβανομένων 150μ.β. αποκλειστικά για την κρίση του κορωνοϊού, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κάλυψη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 300μ.β. Παρά τη μεγάλη αυτή επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ξεπέρασαν τα 400 εκατ. αυτό το τρίμηνο, παρέχοντας περαιτέρω ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο για διενέργεια προβλέψεων σχετιζόμενων με μη οργανικές ενέργειες, όπως η σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Όσον αφορά το μέλλον, παρά την πρωτοφανή αβεβαιότητα, ορισμένα θέματα διαφαίνονται ξεκάθαρα: Πρώτον, η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται ραγδαία. Δεύτερον, θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, ένα νέο, πιο αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο για τις εταιρείες και ειδικότερα τις τράπεζες. Τρίτον, η κρίση θα επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, τις οποίες θα αξιοποιήσουν όσοι επιδείξουν τη απαιτούμενη ευελιξία και ικανότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η πορεία μετασχηματισμού της ΕΤΕ αποτελεί ένα επιπρόσθετο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Τράπεζα κατά τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και από την επιτυχή ανταπόκρισή μας στην κρίση των τελευταίων 3 μηνών, καθώς δημιουργήσαμε ένα ασφαλές λειτουργικό μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίσαμε να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, μεταξύ άλλων, μέσω της ευρείας προσφοράς ψηφιακών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης τραπεζικών υπηρεσιών.
Η ΕΤΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις επερχόμενες προκλήσεις, εκπληρώνοντας τον ιστορικό της ρόλο σε αυτήν την εθνική προσπάθεια.»
 
Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €404 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 από €127 εκατ. Α’ τρίμηνο 2019 (€2 εκατ. Δ’ τρίμηνο 2019), εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (€10 εκατ.), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (€5 εκατ.). Τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €4 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 έναντι ζημιών ύψους €408 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2019, οι οποίες ενσωμάτωναν την πρόβλεψη για την Εθνική Ασφαλιστική.
Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €418 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 από €136 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019 και έναντι οριακών κερδών το Δ’ τρίμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τη σταθεροποίηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020 ύψους €779 εκατ., τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τη αναμενόμενη επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού .
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €262 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 από €274 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019 (-4,4% σε ετήσια βάση), κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, λόγω της έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II τον Ιούλιο 2019. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 31μ.β. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 231μ.β., αντανακλώντας την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ, το κόστος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II, καθώς και την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά €3,1 δισ. σε ετήσια βάση. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 3,4%.
Ύστερα από ένα εποχικά ισχυρό Δ’ τρίμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €63 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση ύψους 13,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+25,0% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες (+64,2% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+25,9% σε ετήσια βάση).
Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε €788 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (€264 εκατ.) κατά τη διάρκεια του τρίμηνου.
Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €197 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 από €194 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα της περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-1,6% σε ετήσια βάση), με την αύξηση των αποσβέσεων (+65,9% ή €15 εκατ. σε ετήσια βάση) να αντανακλά την αρνητική επίπτωση από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην ΠΑΝΓΑΙΑ (νυν «Prodea») στα μέσα του 2019.
Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά μέρος της θετικής επίπτωσης από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020 (συμμετοχή περίπου 800 εργαζομένων το 2019 και επιπλέον 300 εργαζομένων κατά το Α’ τρίμηνο 2020).
Η Τράπεζα σχημάτισε το Α’ τρίμηνο 2020 πρόβλεψη για νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ. Σε επίπεδο τριμήνου, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, αντανακλώντας τη μείωση των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων για λόγους εποχικότητας (-19,8% σε τριμηνιαία βάση).
Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4% σε τριμηνιαία βάση.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €486 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 έναντι €100 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019 (€107 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2019), ενσωματώνοντας τη συνολική αύξηση των προβλέψεων λόγω του κορωνοϊού , όπως αναφέρθηκε.
Οι σχετικές προβλέψεις ανήλθαν σε €416 εκατ., ήτοι 150μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά προβλέψεων (μη ετησιοποιημένες). Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 100μ.β. το Α’ τρίμηνο 2020, εξαιρουμένων των προβλέψεων σχετιζόμενων με τις εκτιμώμενες επισφαλείς απαιτήσεις, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού1.

Διεθνείς δραστηριότητες

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, αμετάβλητα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2019.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να μειώνονται κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €10,4 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες.
O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 730μ.β. σε ετήσια βάση, σε 31,8% το Α’ τρίμηνο 2020.
Ο δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,0% από 53,2% το Δ’ τρίμηνο 2019, αυξημένος κατά 280μ.β. σε τριμηνιαία βάση.
Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ αυξήθηκαν σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, καθώς η βελτίωση των ροών κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους αναστράφηκε μερικώς τον Μάρτιο, αντανακλώντας την αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών αναμένεται να έχει θετικά οφέλη με αναδρομική ισχύ.
Στις διεθνείς δραστηριότητες , ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,3% το Α’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 73,1%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 15,5% , με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,4%5, υπερβαίνοντας τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενσωματώνουν την αρνητική επίπτωση από τη συνολική αύξηση των προβλέψεων απομείωσης, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού  (113 μ.β. επί των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού), καθώς από την εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (41μ.β.) για το 2020.
Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,6%5, μειωμένος κατά 14μ.β. σε σχέση με το τέλος έτους 2019.
Image

Ρευστότητα

Σε επίπεδο έτους, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2019 και κατά 3,9% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ύψους €2,8 δισ. στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €44,0 δισ., αντικατοπτρίζοντας εισροές καταθέσεων ύψους €1,7 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εισροών κρατικών καταθέσεων, με τις καταθέσεις ιδιωτών να διατηρούν τη θετική τους τάση.
Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση, σε €1,4 δισ.
Αντανακλώντας τη συνεχή ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων, τα επιτόκια των καταθέσεων προθεσμίας μειώθηκαν κατά 12μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 52μ.β., με την νέα παραγωγή να διαμορφώνεται σε 31μ.β.ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων, τα επιτόκια των καταθέσεων προθεσμίας μειώθηκαν κατά 12μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 52μ.β., με την νέα παραγωγή να διαμορφώνεται σε 31μ.β.
Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 63% στην Ελλάδα και σε 64% σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €5,0 δισ. το Μάιο 2020  από €3.4 δισ. το Α’ τρίμηνο 2020 και €2,25 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2019, με τη χρηματοδότηση στη διατραπεζική αγορά να διαμορφώνεται σε €0,9 δισ.
Το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω των 30μ.β, επωφελούμενο από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας, καθώς και από την παροχή ρευστότητας χαμηλού κόστους από την ΕΚΤ. Επιπλέον, η Τράπεζα διατηρεί ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας ύψους €10,5 δισ.
Οι δείκτες LCR και NSFR διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS