Μυτιληναίος: Στο 0,1155% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Μυτιληναίος: Στο 0,1155% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 0,1155% το ποσοστό ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος
Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι,κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 03.06.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 65.000 ίδιες  μετοχές  με  μέση σταθμισμένητιμή  κτήσης  €7,7724 ανά μετοχή,  συνολικής  αξίας  €505.207,12.
Οι αποκτήσεις  αυτές  πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών  με  την  επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 165.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,1155% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2016/1052.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS