Απομειώσεις που… ζαλίζουν για την B&F – Πως γύρισε σε ζημιές λόγω αποτίμησης ακινήτου

Απομειώσεις που… ζαλίζουν για την B&F – Πως γύρισε σε ζημιές λόγω αποτίμησης ακινήτου
Κατά 11,5 εκατ. ευρώ απομειώθηκε η αξία του βασικού ακινήτου της εταιρείας από την αλλαγή στον τρόπο αποτίμησης
Η αλλαγή στον τρόπο αποτίμησης ακινήτου της B&F έφερε τα πάνω-κάτω στα αποτελέσματα του ομίλου στη χρήση 2019.
Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθε σε 80,24 εκατ. ευρώ έναντι 75,98 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 5,61%.
Τα EBITDA υποχώρησαν σε 8,74 εκατ. ευρώ από 14,79 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 σημειώνοντας μείωση 40,86% ενώ η τελική γραμμή γύρισε σε ζημία 651 χιλ. ευρώ από κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία η μείωση του ΕΒΙΤDA οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους: Αύξηση του Κονδυλίου των «Λοιπών εξόδων» κατά 13 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που προέκυψε κυρίως από την αποτίμηση των ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2019 στην εύλογη αξία.
Ειδικότερα, ποσό 11,5 εκατ. προέκυψε από την απομείωση της αξίας του ακινήτου της Ν. Φιλαδέλφειας λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων από τη μέθοδο του κόστους στην μέθοδο της αναπροσαρμογής (εύλογη αξία) και ποσό 1,1 προέκυψε από την απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων βάσει των σχετικών μελετών εκτιμήσεων των εύλογων αξιών.
Από την άλλη το αποτέλεσμα από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 ήταν να μειωθούν οι δαπάνες ενοικίασης ακινήτων κατά 7,8 εκατ. περίπου αυξάνοντας έτσι ισόποσα το EBITDA σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2018.
Χωρίς την επίδραση των πιο πάνω το EBITDA του Ομίλου θα ανερχόταν σε 13,61 εκατ. ευρώ από 14,79 εκατ. της χρήσης 2018 σημειώνοντας μείωση 8%.
Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της εταιρείας με τη σύμφωνη γνώμη των ομολογιούχων έχουν λάβει μία σειρά αποφάσεων που αφορούν στο βασικό ακίνητο της εταιρείας.
Συνοπτικά, θα λάβει δάνειο 10 εκατ. ευρώ για να εξοφληθεί το leasing, στη συνέχεια θα ιδρύσει την B&B Buildings στην οποία θα περάσει στην κατοχή της το ακίνητο έναντι 15 εκατ. ευρώ με leasing από την Εθνική Leasing και με το ποσό αυτό η B&F θα εξοφλήσει το δάνειο της Εθνικής.
Στη συνέχεια θα πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα 110 χιλ. ευρώ στη θυγατρική και θα νοικιάζει το ακίνητο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS