Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Ελγέκα - Επέστρεψε σε κέρδη, ενισχύεται 7% η μετοχή

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Ελγέκα - Επέστρεψε σε κέρδη, ενισχύεται 7% η μετοχή
Μέρος των κερδών οφείλεται σε έκτακτα έσοδα - Αρνητική η καθαρή θέση του ομίλου, υψηλές οι συνολικές υποχρεώσεις 
Η μετοχή της Ελγέκα ενισχύεται σήμερα με μέτριες συναλλαγές μετά και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019.
Η μετοχή βρίσκεται στα 0,33 ευρώ με άνοδο 7,14% και όγκο 18 χιλ. τεμάχια.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 10,4 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 179,2 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 2,9%, με τα EBITDA λόγω και της επίδρασης του λογιστικού προτύπου 16 να αυξάνονται στα 13 εκατ. ευρώ από 6,59 εκατ. ευρώ.
Το συγκρίσιμο EBITDA είναι στα 8,4 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 413 χιλ. ευρώ από ζημία 2,6 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο έχει ωφεληθεί και από έκτακτα έσοδα.
Σημειώνεται πως η συνολική καθαρή θέση είναι στα 4,6 εκατ. ευρώ αλλά η αποδιδόμενη στους μετόχους της μητρικής είναι αρνητική κατά 6,6 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 152,7 εκατ. ευρώ.
Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών δεδομένων που χαρακτήρισαν το 2019 σε επίπεδο Ομίλου είναι τα ακόλουθα:
• Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 2,89%, σε συνέχεια των θετικών μεταβολών των τελευταίων ετών.
Παράλληλα, η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε κι από αύξηση του μικτού περιθωρίου από 17,02% σε 17,22%, γεγονός που συνέβαλε περαιτέρω στην επίτευξη υψηλότερων κερδών.
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους (Λειτουργικά έσοδα - Λειτουργικά έξοδα) κατά το ποσό των 986 χιλ. ευρώ (από 27.020 χιλ. ευρώ το 2018 σε 26.034 χιλ. ευρώ το 2019), η οποία οφείλεται αφενός στη μείωση των Εξόδων Διοίκησης και αφετέρου στην καλύτερη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, μέρος των οποίων εκμισθώθηκε και αποφέρει σημαντικό έσοδο για τον Όμιλο.
• Η αναδιάρθρωση του δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε εντός της χρήσης 2019, είχε ως συνέπεια την αναγνώριση σημαντικού οφέλους στ’ Αποτελέσματα του Ομίλου, λόγω των καλύτερων όρων δανεισμού σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση.
• Η θετική συνεισφορά από την αποτίμηση των Επενδυτικών ακινήτων κατά το ποσό των 920 χιλ. ευρώ έναντι 520 χιλ. ευρώ το 2018.
• Η θετική συνεισφορά στ’ Αποτελέσματα του Ομίλου από τη συμμετοχή σε Κοινοπραξίες, ύψους 1.614 χιλ. ευρώ έναντι 186 χιλ. ευρώ τη χρήση 2018. Η εν λόγω συνεισφορά οφείλεται κυρίως στο αποτέλεσμα δικαστικής δικαίωσης Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος, αναφορικά με την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου στη Ρουμανία.


BREAKING NEWS