ΟΤΕ: Στο 0,917% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 0,917% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Ο ΟΤΕ κατέχει 4.309.978 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,917% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 0,917% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 29/06/2020, αγόρασε 55.234ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,0250 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €664.186,17 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.309.978 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,917% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS