Παϊρης: Σε συζητήσεις με τράπεζες για μείωση τόκων – Χωρίς επίδραση το πεντάμηνο του 2020

Παϊρης: Σε συζητήσεις με τράπεζες για μείωση τόκων – Χωρίς επίδραση το πεντάμηνο του 2020
Από την αρχή του έτους 2020 έως τα τέλη Μαΐου ο όγκος πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019
Ζημιές και μειωμένες πωλήσεις εμφάνισε στη χρήση 2019 ο όμιλος Παΐρης και συγκεκριμένα οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 11,9 εκατ. ευρώ από 12,8 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά αυξήθηκε στις 388 χιλ. ευρώ από 120 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση η Εταιρία και ο Όμιλος στη χρήση του 2019 παρουσίασαν ζημίες μετά φόρων που οφείλονται κυρίως στο υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.
Για τον λόγο αυτό η Εταιρία προχώρησε σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, ώστε να περιορίσει το χρηματοοικονομικό της κόστος και να επιστρέψει στην κερδοφορία.
Η θυγατρική εταιρία EPSH A.B.E.E. συνέχισε την θετική της πορεία από την χρήση 2017 και στην τρέχουσα χρήση επέστρεψε στην κερδοφορία βελτιώνοντας την καθαρή της θέση. Στόχος για το έτος 2020 είναι η συνέχιση της ορθής οικονομικής διαχείρισης και χρήσης των παραγωγικών συντελεστών ώστε ο Όμιλος να επιτύχει αύξηση της παραγωγικότητας δηλαδή αύξηση της παραγωγής ή μείωση του κόστους παραγωγής πραγματοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό για να επιτύχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Από την αρχή του έτους 2020 έως τα τέλη Μαΐου ο όγκος πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας του Ομίλου δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Η ζήτηση των προϊόντων και οι υπάρχουσες παραγγελίες για το επόμενο διάστημα του έτους 2020 βρίσκονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Επίσης η ροή των εισπράξεων είναι κανονική, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος τους γίνεται με κατάθεση μετρητών στην τράπεζα.
Για τους πελάτες οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε παράταση αποπληρωμής των επιταγών για 75 ημέρες, παρατηρήθηκε κάποια καθυστέρηση λίγων ημερών στην εξόφληση αυτών των επιταγών κυρίως σε πολύ μικρά ποσά.
Επομένως, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της νόσου και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS