Βογιατζόγλου Systems: Αύξηση στον κύκλο εργασιών για τη χρήση 2019

Βογιατζόγλου Systems: Αύξηση στον κύκλο εργασιών για τη χρήση 2019
Tα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.041 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.154 χιλ. ευρώ το 2018)
Στα 26.664 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems παρουσιάζοντας αύξηση 14,27% για την χρήση 2019 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (23.334 χιλ. ευρώ).
Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8.655 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 8,86% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 (7.951 χιλ. ευρώ).
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 2.601 χιλ. ευρώ (1.917 χιλ. ευρώ το 2018).
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.956 χιλ. ευρώ (1.663 χιλ. Ευρώ το 2018).
Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.600 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 1.457 χιλ. ευρώ το 2018), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.041 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.154 χιλ. ευρώ το 2018).
O Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 17.528 χιλ. ευρώ έναντι 16.755 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,61%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.056 χιλ. ευρώ αυξημένα οριακά κατά 0,29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (6.038 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.747 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 1.496 χιλ. ευρώ το 2018). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.215 χιλ. ευρώ (κέρδη 1.302 χιλ. ευρώ το 2018).
Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.216 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.458 χιλ. ευρώ το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 915 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.100 χιλ. ευρώ την χρήση του 2018.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS