ΤτΕ: Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε

ΤτΕ: Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε
Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2020, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων
Αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάιο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,10 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,13%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,05% και 0,10%, αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%.

Νέα Δάνεια  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,23%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 14,53%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 86 μονάδες βάσης στο 11,82%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 34 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,66%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,56%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 6,81%.  
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 58 μονάδες βάσης στο 2,87%, το Μάιο του 2020, ενώ το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 793 εκατ. ευρώ έναντι 599 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 3,40%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 237 εκατ. ευρώ από 262 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,54%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 3,44%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 2,77%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2020, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 3,72 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,14%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,33%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,86%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,03%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 6,24%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,37%.
Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,23%.
 
Μάρτιος

2020

Απρίλιος

2020

Μάιος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,04

0,04

0,05

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,12

0,11

0,10

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,29

0,28

0,28

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,14

0,13

0,13

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,67

14,62

14,53

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,61

4,56

4,56

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,82

6,84

6,81

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,65

2,32

2,66

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

10,67

10,96

11,82

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο      

2,91

3,45

2,87

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,85

4,59

4,54

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,81

3,60

3,44

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,81

3,37

2,77

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,44

3,80

3,40

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,06

4,05

4,23

Περιθώριο επιτοκίου

3,92

3,92

4,10Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μάρτιος

2020

Απρίλιος

2020

Μάιος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,36

0,34

0,33

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,36

0,33

0,31

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,15

0,15

0,14

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,02

2,03

2,03

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,19

6,21

6,24

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,38

3,38

3,37

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,25

4,23

4,23

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,90

3,88

3,86

Περιθώριο επιτοκίου

3,75

3,73

3,72www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS